Quy luật tương tác gen và tính đa hiệu của gen

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Quy luật tương tác gen và tính đa hiệu của gen

Câu 16.

Một loại tính trạng, chiều cao cây do 2 cặp gen A, a và B, b cùng quy định; màu hoa do cặp gen D, d quy định. Cho cây P tự thụ phấn, thu được  có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây P dị hợp tử về 3 cặp gen đang xét

II.  có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa vàng

III. Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa vàng ở , xác suất lấy được cây thuần chủng là

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa vàng ở , xác suất lấy được cây dị hợp tử về 3 cặp gen là

  1.  1                 
  2. 2                  
  3. 4               
  4. 3

Hướng dẫn giải:

+ Đây là phép lai liên quan đến 2 cặp gen 

+ Xét tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng chiều cao cây ở :9 cao : 7 thấp dị hợp hai cặp gen AaBb x AaBb 

+ Xét tỉ lệ phân li kiểu hình màu sắc hoa ở có 3 vàng : 1 trắng \(\rightarrow\)  P di hợp Dd x Dd 

Xét tỉ lệ kiểu hình chung: 6 : 6 : 3 : 1 # (9 : 7) (3 : 1) 

\(\rightarrow\)P dị hợp 3 cặp gen có hai gen khác nhau cùng nằm trên 1 NST

+ Giả sử gen A và D không cùng năm trên 1 NST

Vì không có hoán vị gen nên ta các gen liên kết hoàn toàn với nhau

+ Xét phép lai (Aa, Dd) Bb x (Aa, Dd) Bb 

Ta có A_B_D_ = 3/8 \(\rightarrow\)  A _D_ = 3/8 : 3/4 = 1/2 \(\rightarrow\) ab/ab = 0 \(\rightarrow\) P không tạo ra giao tử ab có kiểu gen Ad/aDBb x Ad/aD Bb

\(\rightarrow\) F1 có kiểu hình thân cao hoa vàng có kiểu gen Ad/aDBb : Ad/aDBB

Cây thân thấp hoa vàng ở F1  có dạng aaD_B_  bao gồm aaDDBB : 2aaDDBb : aaD

Cây thân thấp hoa vàng thuần chủng là 1/2

Cây thân cao hoa vàng  bao gồm 2Ad/aDBb : Ad/aDBB

Tỉ lệ cây di hợp về 3 cặp gen là 2/3


Tính năng này đang được xây dựng...