ÔN THI THPT QG 2018 - 2019

Chương I.1: Đồng đẳng - đồng phân - danh pháp este

Chương I.2: Phản ứng thủy phân este

Chương I.3: Phản ứng đốt cháy este

Chương I.4: Lý thuyết về lipit

Chương I.5: Phản ứng thủy phân lipit

Chương I.6: Lý thuyết về xà phòng

Chương I.7: Đề kiểm tra este - lipit

Chương II.1: Lý thuyết glucozơ

Chương II.2: Lý thuyết fructozơ

Chương II.3: Lý thuyết saccarozơ

Chương II.5: Lý thuyết tinh bột

Chương II.6: Lý thuyết xenlulozơ

Chương II.4: Phản ứng tráng gương

Chương II.7: Phản ứng lên men rượu

Chương II.8: Phản ứng thủy phân saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ

Chương II.9: Đề kiểm tra cacbohiđrat

Chương III.1: Đồng đẳng - đồng phân - danh pháp amin

Chương III.2: Tính chất hóa học của amin

Chương III.3: Phản ứng đốt cháy amin

Chương III.4: Danh pháp amino axit

Chương III.5: Tính chất hóa học của amino axit

Chương III.6: Lý thuyết về peptit

Chương III.7: Đề kiểm tra amin - amino axit - peptit

Chương IV.1: Khái niệm - Phân loại polime

Chương IV.2: Vật liệu polime

Chương IV.3: Điều chế polime

Chương IV.4: Tính số mắt xích polime

Chương IV.5: Đề kiểm tra polime

Chương V.1: TCVL - TCHH của kim loại

Chương V.2: Dãy điện hóa của kim loại

Chương V.3: Điều chế kim loại

Chương V.4: Ăn mòn kim loại

Chương V.6 - Kiểm tra về đại cương kim loại

Chương VI.1: Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm

Chương VI.2: Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ

Chương VI.3: Nước cứng

Chương VI.4 - Nhôm và hợp chất của nhôm

Chương VI.5- Bài tập hóa học sử dụng đồ thị

Chương VI.6 Đề kiểm tra kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

Chương VII.1: Sắt và hợp chất của sắt

Chương VII.2: Crom và hợp chất

Chương VII.3: Đề kiểm tra Crom - Sắt

Chương VIII.1: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Chương VIII.2: Nhận biết một số chất khí

Chương VIII.3: Nhận biết một số hợp chất hữu cơ

Chương XI: Hóa học với sự phát triển kinh tế, môi trường, xã hội

Chương X: Sự điện li

Chương XI: Đại cương hóa học hữu cơ

Chương XII: Hiđrocacbon

Chương XIII: Sơ đồ thí nghiệm

Chương XIV: Phương pháp bảo toàn khối lượng

Chương XV: Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Chương XVI: Phương pháp bảo toàn electron

Chương XVII: Phương pháp trung bình


Tính năng này đang được xây dựng...