Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Bài 14 : Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 15 : Phong trào Cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1919-1925)

Bài 16 : Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Bài 17 : Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài 18 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 19 : Phong trào Cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài 20 : Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Bài 21 : Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Bài 22 : Cao trào Cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Bài 23 : Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Bài 24 : Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945- 1946)

Bài 25 : Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1946-1950)

Bài 26 : Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950-1953)

Bài 27 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc ( 1953-1954)

Bài 28 : Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 29 : Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973)

Bài 30 : Hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)

Bài 31 : Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975

Bài 33 : Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 34 : Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000


Tính năng này đang được xây dựng...