Bài 7: Hình bình hành

Câu hỏi trắc nghiệm

Cho hình bình hành \(\text{ABCD}\). Lấy điểm \(\text{E}\) trên cạnh \(\text{AB}\), điểm \(\text{F}\) trên cạnh \(\text{CD}\) sao cho \(\text{AE = CF}\). Khẳng định nào là sai trong số các khẳng định dưới đây?

  1. Tứ giác \(\text{AECF}\) là hình bình hành.
  2. \(\text{EF, AC, BD}\) đồng quy tại một điểm.
  3. Tứ giác \(\text{EBFD}\) là hình bình hành.
  4. \(\text{EF}\) // \(\text{AD}\) // \(\text{BD}\).

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN