Hình bình hành

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Hình bình hành

Câu 8.

Cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm E trên cạnh AB, điểm F trên cạnh CD sao cho AE = CF. 
Khẳng định nào là sai trong số các khẳng định dưới đây?

  1. Tứ giác AECF là hình bình hành.
  2. EF, AC, BD đồng quy tại một điểm.
  3. Tứ giác EBFD là hình bình hành.
  4. EF // AD // BD.

Hướng dẫn giải:

A B C D E F
Do AE = FC và AE // FC nên tứ giác AECF là hình bình hành.
Suy ra AC, FE đồng quy tại trung điểm của AC.
Mặt khác AC và BD đồng quy tại trung điểm của tại của AC.
Vậy AC, BD, EF đồng quy tại một điểm.
Tứ giác AECF, tứ giác EBFD đều là hình bình hành do các đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Ta không có EF//AD, do \(EB\ne FC\).

 

 


Tính năng này đang được xây dựng...