Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn