Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).

Câu 3.

Một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 50 km. Sau đó 1 giờ 30 phút một người đi xe máy
cũng đi A đến B và đến B sớm hơn người đi xe đạp 1 giờ. Hỏi vận tốc của mỗi người biết rằng vận tốc của người đi xe máy gấp 2,5 lần vận tốc của người đi xe đạp?

  1. Vận tốc của người đi xe đạp là 12km/h và vận tốc của người đi xe máy là 30km/h.
  2. Vận tốc của người đi xe đạp là 14km/h và vận tốc của người đi xe máy là 35km/h.
  3. Vận tốc của người đi xe đạp là 20km/h và vận tốc của người đi xe máy là 50km/h.
  4. Vận tốc của người đi xe đạp là 15km/h và vận tốc của người đi xe máy là 37,5km/h.

Hướng dẫn giải:

​Gọi vận tốc của người đi xe đạp là x(km/h, x >0) thì vận tốc của người đi xe máy là 2,5x(km/h).
Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB là: \(\dfrac{50}{x}\)  (giờ).
Thời gian người đi xe máy đi hết quãng đường AB là: \(\dfrac{50}{2,5x}=\dfrac{20}{x}\)  (giờ).
 Sau đó 1 giờ 30 phút một người đi xe máy cũng đi A đến B và tới B sớm hơn 1 giờ nên thời gian người xe máy đi ít hơn thời gian người đi xe đạp là: 1h +1h 30' = 2h30' = 2,5(h).
Theo bài ra ta có phương trình:
\(\dfrac{20}{x}+2,5=\dfrac{50}{x}\)
\(\Leftrightarrow20+2,5x=50\)
\(\Leftrightarrow2,5x=30\)
\(\Leftrightarrow x=12\) (km/h).
Vận tốc của người đi xe đạp là 12km/h và vận tốc của người đi xe máy là: 12.2,5 = 30(km/h).
 


Tính năng này đang được xây dựng...