Di truyền học người

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Di truyền học người

Câu 1.

Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền của bệnh M và bệnh N ở người, mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của một gen quy định. Cả hai gen này đều nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Người số 1 dị hợp về cả hai cặp gen

II. Xác suất sinh con thứ hai bị bệnh của cặp 9 – 10 là

III. Xác định được tối đa kiểu gen của 9 người trong phả hệ

IV. Xác suất sinh con thứ hai là con trai bị bệnh của cặp 7 – 8 là

  1.  2                
  2.  1                 
  3. 3                       
  4. 4

Hướng dẫn giải:

Vì bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh  N \(\rightarrow\)gen gây bệnh N là gen lặn

Bố bị bệnh M sinh con gái bình thường  \(\rightarrow\)gen gây bệnh M là gen lặn

Quy ước gen A – không bị bệnh M, a- bị bệnh M

B- không bị bệnh N; b- bị bệnh N

Kiểu gen của các người trong phả hệ là

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

XAXab

XAY

XAXAb

XaY

XAY

XAbY

 

XAY

XAXaB

XAY

XAY

XAb Y

Ta có thể biết được các kiểu gen của người nam trong phả hệ

Người 1 là XAXavì sinh con trai là 4,5 đã biết kiểu gen mà lại không có hoán vị gen

Người 9 sinh con trai 12 có kiểu gen XAb , mà người 9 bình thường nhưng bố (4) lại có kiểu gen  nên người 9 có kiểu gen XAXaB 

Người 3 sinh con trai bình thường, con gái (9) có kiểu gen  XAXangười (3) có kiểu gen XAXAb

Vậy xét các phát biểu:

I sai

II cặp 9 -10 :    XAXa x XAY  họ sinh con trai luôn bị bệnh nên xác suất là  1/2 \(\rightarrow\) II đúng

III sai

IV, người 8 có kiểu gen XABY

Xét người (7) có bố mẹ XAXAb  x  XABY nên người 7 có kiểu gen XAXA : XAXAB  

Xác suất sinh con trai bị bệnh của họ là  1/2 x 1/4 = 1/ 8 \(\rightarrow\)  IV sai.


Tính năng này đang được xây dựng...