Chương 5: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC