Chủ đề 24: Phản ứng tráng gương

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Chủ đề 24: Phản ứng tráng gương

Câu 2.

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp A gồm 2 anđêhít đơn chức, toàn bộ sản phẩm cháy cho hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, khối lượng bình tăng 12,4 gam và khi lọc thu được tối đa 20 gam kết tủa. Mặt khác cũng cho hỗn hợp trên tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH số lượng Ag thu được là 32,4 gam. Công thức cấu tạo của 2 anđehít là:

  1. HCHO, CH3CHO
  2. CH3CHO, C4H9CHO
  3. C2H5CHO, C3H7CHO
  4. HCHO, C2H5CHO

Hướng dẫn giải:

Dựa vào phản ứng cháy ta có:

nCO2 = nCaCO3 = 0,2 mol

Khối lượng bình nước vôi trong tăng là: m ( CO2 + H2O) = 12,4 gam

=> nH2O =0,2 mol vì nCO2 = nH2O nên 2anđehit đều no, đơn chức, mạch hở.

nAg = 0,3 mol > 2.n hỗn hợp A vậy trong A có chứa HCHO (x mol)

gọi công thức anđêhit còn lại là: CnH2n+1CHO (y mol)

Ta có sơ đồ phản ứng tráng gương:

                    HCHO →  4Ag

                        x             4x

            CnH2n+1CHO →  2Ag

                        y             2y

Ta có hệ phương trình:   x + y = 0,1  (I)         Từ hệ ta có x = y = 0,05 mol

                                     4x + 2y = 0,3 (II)

 Gọi công thức trung bình là: CH2+1CHO

 Sơ đồ phản ứng cháy:    CnH2n+1CHO  → + (n+1)CO

                                                  0,1 mol            0,2 mol        =>  n=1

Vì  số mol 2 anđehit bằng nhau nên 2 anđehit đó là C3H7CHO và C2H5CHO


Tính năng này đang được xây dựng...