Chủ đề 2. Tổng hợp nội dung hóa Hữu cơ

Câu hỏi trắc nghiệm

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (My < Mz). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là

  1. 2 : 3   
  2. 4 : 3         
  3. 3 : 2    
  4. 3 : 5

Cho dãy chuyển hóa sau:

CaC2 + (H2O) → X + (H2, xt Pb/PbCO3, to) → Y + (H2O, xt HgSO4) → Z

Tên gọi của X và Z lần lượt là

  1. axetilen và ancol etylic.
  2. axetilen và etylen glicol.
  3. etan và etanal    
  4. etilen và ancol etylic.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN