Chủ đề 2. Kim loại và hợp kim - Dãy điện hóa của kim loại

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Chủ đề 2. Kim loại và hợp kim - Dãy điện hóa của kim loại

Câu 6.

Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Cu2+ oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+. 
 2. Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.
 3. Cu khử được Fe3+ thành Fe.
 4. Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.

Câu 10.

Hãy cho biết, phản ứng nào sau tạo ra sản phẩm không đúng?

 1. Al  + HNO3 (loãng, nóng) → Al(NO3)3  +  NH4NO3  +  H2O    
 2. Mg + HNO3 (loãng, nóng) → Mg(NO3)2  +  N2 +  H2O
 3. Fe  + HNO3 (loãng, nóng) → Fe(NO3)3  +  NO  +  H2O     
 4. Cu + HNO3 (loãng, nóng) → Cu(NO3)2  +  N  +   H2O  

Câu 11.

Cho 5,2 gam  hỗn hợp kim loại gồm  Al , Fe , Cr , Cu  tác dụng với lượng H2SO4 đặc nguội dư thu được V lít khí X và 2 gam hỗn hợp chất rắn không tan.giá trị của V là

 1. 1,12  
 2. 2,24        
 3. 3,36  
 4. 4,48

Câu 12.

  Kim loại A tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng, H2SO4 đặc,nóng và H2SO4 đặc, nguội . Vậy kim loại A là 

 1. Cu       
 2. Al       
 3. Zn          
 4. Fe  

Câu 13.

 Cho các kim loại sau : Al , Cu, Fe, K, Na, Ag, Hg, Mg, Ca, Cr ,H  số kim loại không tác dụng được với axít sunfuric đặc nguội là :

 1. 6            
 2. 7      
 3. 3         
 4. 4

Câu 23.

Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa

 1. Fe(OH)3
 2. Fe(OH)2 và Cu(OH)2
 3. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2
 4. Fe(OH)3 và Zn(OH)2

Câu 24.

Cho 11,52 gam kim loại M tan hoàn toàn trong dd HNO3 loãng, nóng dư thu được 2,688 lít khí NO (đktc). NO là sản phẩm khử duy nhất của HNO3. Xác định kim loại M?

 1. Mg                          
 2. Al                                       
 3. Fe                                      
 4. Cu 

Câu 25.

Cho 4,8 gam kim loại M tác dụng với dd HNO3 dư thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Xác định kim loại M, biết rằng có 0,2 mol HNO­3 đã tham gia phản ứng.

 1. Cu                    
 2. Fe           
 3. Mg                        
 4. Al 

Câu 26.

Hòa tan 11,9 g hỗn hợp X gồm: Mg,Al,Fe trong 2l  HNO3 0,61M  sau khi phản ứng xảy ra hoàn tòan thu được 2l dd Y và 6,72l khí NO (sản phẩm khử duy nhất tại đktc) .Tìm pH của ddY và khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dd Y?

 1. pH=0,5 , m=67,7g
 2. pH=0,5 , m= 86,3 g
 3. pH=1,7 , m=67,7g
 4. pH=1,7 , m=86,3 g

Tính năng này đang được xây dựng...