Chủ đề 14: Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại-Phương pháp giải theo bảo toàn electron

Câu hỏi trắc nghiệm

Cho sơ đồ phản ứng như sau:

 aAl + bH2SO4 đặc, nóng → Al2(SO4)3 + S↓ + H2O

Xác định tỉ số a:b.

  1. 1:2
  2. 1:3
  3. 2:3
  4. 1:4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN