Chủ đề 10: Flo-Clo-Brom-Iot

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Chủ đề 10: Flo-Clo-Brom-Iot

Câu 19.

Cho 31,84g hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là 2 nguyên tố halogen ở 2 chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 57,34g kết tủa. Xác định công thức của 2 muối NaX và NaY.

  1. NaF và NaCl.
  2. NaBr và NaI.                                   
  3. NaCl và NaBr.                                
  4. NaF và NaCl hoặc NaBr và NaI .

Hướng dẫn giải:

​TH1: 2 muối là NaF và NaCl. 

Chất rắn kết tủa sau phản ứng là AgCl. 

\(n_{AgCl}=\dfrac{57,34}{108+35,5}\approx0,4mol\)

          NaCl + AgNO3 → HNO3  + AgCl↓

           0,4mol                                   0,4mol

\(\Rightarrow m_{NaCl}=0,4.58,5=23,4gam\)

\(\Rightarrow m_{NaF}=31,84-23,4=8,44gam\)

2 muối là NaF và NaCl thỏa mãn.

TH2: 2 muối là NaCl và NaBr hoặc NaBr và NaI.

a. 2 muối là NaCl và NaBr.

           NaCl + AgNO3 → HNO3  + AgCl↓

               x                                            x

           NaBr + AgNO3 → HNO3  + AgBr↓

              y                                              y

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}58,5x+103x=31,84\\143,5x+188x=57,34\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-0,021\\y=0,321\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\)2 muối là NaCl và NaBr không thỏa mãn.

b. 2 muối là NaBr và NaI.

           NaI + AgNO3 → HNO3  + AgI↓

               x                                            x

           NaBr + AgNO3 → HNO3  + AgBr↓

              y                                              y

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}150x+103x=31,84\\235x+188x=57,34\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\\y=0,28\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\)2 muối là NaI và NaBr thỏa mãn.

Câu 20.

Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là

  1. 52,8%.              
  2. 58,2%.              
  3. 47,2%.              
  4. 41,8%.

Hướng dẫn giải:

​TH1: 2 muối là NaF và NaCl. 

Chất rắn kết tủa sau phản ứng là AgCl. 

\(n_{AgCl}=\dfrac{8,61}{108+35,5}=0,06mol\)

          NaCl + AgNO3 → HNO3  + AgCl↓

           0,06mol                                   0,06mol

\(\Rightarrow m_{NaCl}=0,06.58,5=3,51gam\)

\(\Rightarrow m_{NaF}=6,03-3,51=2,52gam\)

\(\Rightarrow\%m_{NaF}=41,8\%\)

2 muối là NaF và NaCl thỏa mãn.

TH2: 2 muối là NaCl và NaBr hoặc NaBr và NaI.

a. 2 muối là NaCl và NaBr.

           NaCl + AgNO3 → HNO3  + AgCl↓

               x                                            x

           NaBr + AgNO3 → HNO3  + AgBr↓

              y                                              y

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}58,5x+103x=6,03\\143,5x+188x=8,61\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-0,065\\y=0,096\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\)2 muối là NaCl và NaBr không thỏa mãn.

b. 2 muối là NaBr và NaI.

           NaI + AgNO3 → HNO3  + AgI↓

               x                                            x

           NaBr + AgNO3 → HNO3  + AgBr↓

              y                                              y

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}150x+103x=6,03\\235x+188x=8,61\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,062\\y=-0,031\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\)2 muối là NaI và NaBr không thỏa mãn.


Tính năng này đang được xây dựng...