Chủ đề 1. Điện phân - Ăn mòn kim loại - Điều chế kim loại

Câu hỏi trắc nghiệm

Trường hợp nào sau đây tạo ra kim loại?

  1. Đốt FeS2 trong oxi dư.
  2. Nung hỗn hợp quặng apatit, đá xà vân và than cốc trong lò đứng.
  3. Đốt Ag2S trong oxi dư.
  4. Nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc trong lò điện.

Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản  phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là

  1. 0.8.
  2. 0,3.
  3. 1,0.
  4. 1,2.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN