Chủ đề 1. Điện phân - Ăn mòn kim loại - Điều chế kim loại

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Chủ đề 1. Điện phân - Ăn mòn kim loại - Điều chế kim loại

Câu 1.

Nhiệt phân hoàn toàn 18,8 gam muối nitrat của kim loại M (hoá trị II), thu được 8 gam oxit tương ứng. Kim loại M là:

 1. Mg.
 2. Cu.
 3. Zn.
 4. Ca.

Câu 2.

Điện phân dung dịch CuSO4, điện cực trơ bằng dòng điện 5A trong 6 phút 26 giây.Tính khối lượng kim loại sinh ra trên catot và thể tích khí sinh ra ở anot (ở đktc).

 1. 0,64gam và 0,112 lít
 2. 0,64gam và 0,224 lít
 3. 0,32gam và 0,112 lít
 4. 0,32gam và 0,336 lít

 

Câu 3.

Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm chất chỉ thị phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là  

 1. b>2a
 2. b=2a
 3. b<2a
 4. 2b=a

Câu 5.

Phản ứng nhiệt phân không tạo kim loại hoặc oxit kim loại :

 1. Ba(NO3)2                
 2. HgSO4                  
 3. AgNO3             
 4. Cu(NO3)2

Câu 6.

Thực hiện các thí nghiệm:

1.Nung AgNO3 rắn                               2. Nung Cu(NO­3)2 rắn

3. Điện phân NaOH nóng chảy            4. Cho dd AgNO3 vào dd Fe(NO3)2

5. Nung kim loại Al với bột MgO        6. Cho kim loại Cu vào dd AgNO3

Số thí nghiệm sinh ra kim loại là:

 1. 3                
 2. 4                 
 3. 6                     
 4. 5

Câu 8.

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phần % khối lượng của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?

 1. 10,56 gam.        
 2. 3,36 gam.        
 3. 7,68 gam.               
 4. 6,72 gam.

Câu 14.

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là:

 1. Ni, Cu, Ag.
 2. Li, Ag, Sn.
 3. Ca, Zn, Cu.
 4. Al, Fe, Cr.

Câu 19.

Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Pb(NO3)2 và AgNO3 thu được 12,32 lít hỗn hợp khí Y. Sau khi làm lạnh hỗn hợp Y để hoá lỏng NO2 thì còn lại một khí với thể tích là 3,36 lít. Tính thành phần % khối lượng các muối có trong hỗn hợp X. Biết thể tích các khí được đo ở đktc.

 1. 35,3% và 64,7%                             
 2. 65,5% và 34,5%
 3. 49,7% và 50,3 %                            
 4. 50,3 % và 64,7% 

Câu 20.

Nung nóng hoàn toàn 37,6 gam muối nitrat của kim loại M có hoá trị không đổi thu được 16 gam chất rắn là oxit kim loại và hỗn hợp khí. Lấy 12,8 gam kim loại M tác dụng với 100 ml hỗn hợp HNO3 1M, HCl 2M, H2SO2M thì thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Xác định công thức của muối và tính V 

 1. Mg và 2,987 lít                     
 2. Cu và 2,987 lít
 3. Mg và 2,24 lít                               
 4. Cu và 2,24 lít

Câu 21.

Phản ứng nhiệt phân nào sau đây cho sản phẩm có khí O2:

 1. CuCO              
 2. BaCO3             
 3. K2CO3           
 4. Ag2CO3

Câu 22.

Điện phân hòa toàn 2,22 gam muối clorua kim loại ở trạng thái nóng chảy thu được 448 ml khí (ở đktc) ở anot. Kim loại trong muối là:

 1. Na
 2. Ca
 3. K
 4. Mg​

Tính năng này đang được xây dựng...