Chủ đề 1: Este. Lipit

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Chủ đề 1: Este. Lipit

Câu 2.

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MY < MZ). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là

 1. 3 : 5
 2. 4 : 3
 3. 2 : 3
 4. 3 : 2

Câu 3.

Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là

 1. HCOOH và C2H5COOH
 2. HCOOH và CH3COOH
 3. C2H5COOH và C3H7COOH
 4. CH3COOH và C2H5COOH

 

Câu 4.

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là 

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 5.

Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là 

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 6

Câu 6.

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là 

 1. 4
 2. 6
 3. 2
 4. 5

Câu 7.

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

 1. 5
 2. 9
 3. 4
 4. 8

Câu 9.

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

(a) C3H4O2 + NaOH → X + Y

(b) X + H2SO4 (loãng) → Z + T

(c) Z + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) → E + Ag + NH4NO3

(d) Y + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) → F + Ag + NH4NO3

Chất E và chất F theo thứ tự là 

 1. HCOONH4 và CH3CHO
 2. (NH4)2CO3 và CH3COONH4
 3. HCOONH4 và CH3COONH4
 4. (NH4)2CO3 và CH3COOH

Câu 10.

Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là 

 1. 9
 2. 6
 3. 2
 4. 4

Câu 12.

Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là 

 1. 17,5
 2. 14,5
 3. 15,5
 4. 16,5

 

Câu 14.

Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

 1. 10,56
 2. 7,20
 3. 8,88
 4. 6,66

Câu 15.

Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là 

 1. metyl axetat
 2. metyl propionat
 3. vinyl axetat
 4. etyl axetat
Click để xem thêm, còn nhiều lắm!

Tính năng này đang được xây dựng...