Bài 8-9-10. Tế bào nhân thực

Câu hỏi trắc nghiệm

Lý thuyết:

1. Nhân tế bào chứa vật chất di truyền và do đó nó điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. ​

2. Hệ thống lưới nội chất gồm các ống và xoang dẹp thông với nhau chia tế bào chất thành các xoang tương đối biệt lập.

3. Riboxom là bào quan tổng hợp nên protein.

4. Bộ máy gongi là một chồng túi dẹp và là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm của tế bào. 

5. Ti thể và lục lạp đều có 2 lớp màng bao bọc, chứa ADN và riboxom. Đó là những bào quan sản xuất chất hữu cơ và cung cấp năng lượng cho tế bào.

6. Không bào: các tế bào thực vật thường có không bào lớn làm nhiệm vụ chứa các chất dự trữ hoặc các chất phế thải cũng như giúp các tế bào hút nước.

7. Lizoxom có nhiều enzim thủy phân. Vì vậy, chức năng của nó là phân hủy các tế bào già, bào quan già, các tế bào bị tổn thương còn khả năng phục hồi cũng như các đại phân tử.

8. Khung xương tế bào được tạo thành từ các vi ống, vi sợi và sợi trung gian. Khung xương tế bào giúp các tế bào động vật có được hình dạng xác định và là nơi neo đậu của các bào quan.

9. Màng sinh chất cấu tạo gồm 2 thành phần chính là photpholipit và protein. Màng sinh chất có tính bán thấm và nhờ vậy, tế bào có thể thực hiện việc trao đổi chất một cách có chọn lọc với môi trường bên ngoài. Trên màng sinh chất có nhiều loại protein thực hiện các chức năng khác nhau như vận chuyển các chất, thụ thể thu nhận thông tin, dấu chuẩn nhận biết.

10. Ở thực vật và nấm, bên ngoài màng sinh chất còn có thành tế bào. Bên ngoài màng sinh chất của các tế bào động vật còn có chất nền ngoại bào giúp các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô. 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN