Bài 48. Quần thể người

Câu hỏi trắc nghiệm

Lý thuyết:

1. Sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác​

- Ngoài những đặc điểm chung của một quần thể sinh vật, quần thể người có những đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có. 
- Đó là những đặc trưng về kinh tế - xã hội như pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hóa ... 

- Sự khác nhau đó là do con người có lao động và tư duy.

2. Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi 

- Những đặc trưng về tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, sự tăng, giảm dân số có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của con người và các chính sách kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. 

3. Tăng dân số và phát triển xã hội

- Để có sự phát triển bền vững, mỗi quốc gia cần phải phát triển dân số hợp lí. Không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

- Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện Pháp lệnh dân số nhằm mục địch đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

- Số con sinh ra phải phù hợp với khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc của mỗi gia đình và hài hòa với sự phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên, môi trường của đất nước. 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN