Bài 3: Hàm số liên tục

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Bài 3: Hàm số liên tục

Câu 1.

Phát hiện câu sai trong 4 câu sau:

  • Hàm số \(y=f\left(x\right)=\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}\) liên tục tại \(x=0\) nếu \(f\left(0\right)=\frac{3}{2}\).
  • Hàm số \(y=f\left(x\right)=\frac{\tan2x}{x}\) liên tục tại \(x=0\) nếu \(f\left(0\right)=2\)​.
  • Hàm số \(y=f\left(x\right)=x.\sin\frac{1}{x}\) liên tục tại \(x=0\) nếu \(f\left(0\right)=1\).
  • Hàm số \(y=f\left(x\right)=2^{\frac{1}{x^2}}\) liên tục tại \(x=0\) nếu \(f\left(0\right)=0\).

Tính năng này đang được xây dựng...