Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Câu hỏi trắc nghiệm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN