Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000).

Câu hỏi trắc nghiệm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN