Bài 15-16. ADN - ADN và bản chất của gen

Câu hỏi trắc nghiệm

Lý thuyết:

1. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN​

- ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P. 

- ADN thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nucleotit thuộc 4 loại: A, T, G, X.

2. Tính đa dạng và đặc thù 

- ADN của mỗi loài được đặc thù bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nucleotit. 

- Do trình tự sắp xếp khác nhau vủa 4 loại nucleotit đã tạo nên tính đa dạng của ADN. 

- Tính đa dạng và tính đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật.

3. Cấu trúc không gian của phân tử ADN

- ADN là một chuỗi xoẵn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều. Các nucleotit giữa 2 mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo NTBS: A liên kết với T; G liên kết với X, chính nguyên tắc này đã tạo nên tính chất bổ sung của hai mạch đơn. 

4. Quá trình nhân đôi ADN

- Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại 1 nửa. 

- Nhờ đó, 2 ADN con được tạo ra giống ADN mẹ. Đây là một đặc tính xác định ADN là cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền.

5. Bản chất hóa học của gen 

- Bản chất hóa học của gen là ADN - mỗi gen cấu trúc là 1 đoạn mạch của phân tử ADN, lưu giữ thông tin quy định cấu trúc của một loại protein.

6. Chức năng của ADN

- ADN có hai chức năng quan trọng là lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền. 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN