Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Câu 10.

Gọi \(k\) là tỉ số thể tích của khối trụ so với thể tích khối lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) (hình vẽ).  Giá trị của \(k\) là:

H�nh el�p c: El�p v?i ti�u ?i?m A_4, B_4 ?i qua C_4 H�nh el�p c_1: El�p v?i ti�u ?i?m A_1, B_1 ?i qua C_1 ?o?n th?ng f: ?o?n th?ng [A, A'] ?o?n th?ng f_1: ?o?n th?ng [C, C'] ?o?n th?ng i: ?o?n th?ng [A, D] ?o?n th?ng j: ?o?n th?ng [C, D] ?o?n th?ng k: ?o?n th?ng [C, B] ?o?n th?ng l: ?o?n th?ng [A, B] ?o?n th?ng m: ?o?n th?ng [A', D'] ?o?n th?ng n: ?o?n th?ng [C', D'] ?o?n th?ng p: ?o?n th?ng [A', B'] ?o?n th?ng q: ?o?n th?ng [C', B'] ?o?n th?ng r: ?o?n th?ng [B, B'] ?o?n th?ng s: ?o?n th?ng [D, D'] ?o?n th?ng t: ?o?n th?ng [A, C] ?o?n th?ng a: ?o?n th?ng [A', C'] ?o?n th?ng b: ?o?n th?ng [O, O'] ?i?m A: ?i?m tr�n c ?i?m A: ?i?m tr�n c ?i?m A: ?i?m tr�n c ?i?m A': ?i?m tr�n c_1 ?i?m A': ?i?m tr�n c_1 ?i?m A': ?i?m tr�n c_1 ?i?m C: ?i?m tr�n c_2 ?i?m C: ?i?m tr�n c_2 ?i?m C: ?i?m tr�n c_2 ?i?m C': ?i?m tr�n c_3 ?i?m C': ?i?m tr�n c_3 ?i?m C': ?i?m tr�n c_3 ?i?m D: ?i?m tr�n c ?i?m D: ?i?m tr�n c ?i?m D: ?i?m tr�n c ?i?m B: ?i?m tr�n c ?i?m B: ?i?m tr�n c ?i?m B: ?i?m tr�n c ?i?m B': Giao ?i?m c?a c_1, g ?i?m B': Giao ?i?m c?a c_1, g ?i?m B': Giao ?i?m c?a c_1, g ?i?m D': Giao ?i?m c?a c_1, h ?i?m D': Giao ?i?m c?a c_1, h ?i?m D': Giao ?i?m c?a c_1, h ?i?m O: ?i?m tr�n t ?i?m O: ?i?m tr�n t ?i?m O: ?i?m tr�n t ?i?m O': ?i?m tr�n a ?i?m O': ?i?m tr�n a ?i?m O': ?i?m tr�n a

  1. \(k\approx1,578\)
  2. \(k\approx1,587\)
  3. \(k\approx1,758\)
  4. \(k\approx1,785\)
Click để xem thêm, còn nhiều lắm!

Tính năng này đang được xây dựng...