Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Câu hỏi trắc nghiệm

Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?

  1. \(\frac{{Ab}}{{ab}}{\rm{Dd}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}{\rm{dd}}\).
  2. \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}} \times \frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}}\).
  3. \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{DD}} \times \frac{{AB}}{{ab}}{\rm{dd}}\).
  4. \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}{\rm{dd}}\).

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN