§2. Phương trình mặt phẳng

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: §2. Phương trình mặt phẳng

Câu 5.

Lập phương trình mặt phẳng ( P ) chứa giao tuyến của hai mặt phẳng \(x-y+z-4=0,3x-y+z-1=0\)
và đi qua điểm F ( 2 ; 1 ; -1).

  1. 15x - 7y + 7z - 16 = 0
  2. 15x + 7y - 7z - 16 = 0
  3. 15x - 7y + 7z + 16 = 0
  4. -15x  + 7y - 7z - 16 = 0

Hướng dẫn giải:

Các điểm thuộc giao tuyển của hai mặt phẳng có tọa độ \(\left(x,y,z\right)\) thỏa mãn hệ:
\(\begin{cases}x-y+z-4=0\\3x-y+z-1=0\end{cases}\)
Cho  y = 0 thì: 
\(\begin{cases}x+z=4\\3x+z=4\end{cases}\)
\(\Leftrightarrow\begin{cases}x=-\frac{3}{2}\\y=\frac{11}{2}\end{cases}\)
\(\Leftrightarrow M\left(-\frac{3}{2};0;\frac{11}{2}\right).\)
Cho z = 0 thì:
\(\begin{cases}x-y=4\\3x-y=1\end{cases}\) 
\(\Leftrightarrow\begin{cases}x=-\frac{3}{2}\\y=-\frac{11}{2}\end{cases}\)
\(\Leftrightarrow N\left(\frac{-3}{2};\frac{-11}{2};0\right)\).
Do đó mặt phẳng P đi qua 3 điểm \(M\left(\frac{-3}{2};0;\frac{11}{2}\right),N\left(\frac{-3}{2};\frac{-11}{2};0\right),F\left(2;1;-1\right)\). P đi qua F và có vec to pháp tuyến là \(\left[\overrightarrow{FM},\overrightarrow{FN}\right]\).

Ta có: 

    \(\overrightarrow{FM}=\left(-\frac{3}{2}-2;0-1;\frac{11}{2}+1\right)=\left(-\frac{7}{2};-1;\frac{13}{2}\right)\)

   \(\overrightarrow{FN}=\left(-\frac{3}{2}-2;-\frac{11}{2}-1;0+1\right)=\left(-\frac{7}{2};-\frac{13}{2};1\right)\)

  \(\left[\overrightarrow{FM},\overrightarrow{FN}\right]=\left(\left|\begin{matrix}-1&\frac{13}{2}\\-\frac{13}{2}&1\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}\frac{13}{2}&-\frac{7}{2}\\1&-\frac{7}{2}\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}-\frac{7}{2}&-1\\-\frac{7}{2}&-\frac{13}{2}\end{matrix}\right|\right)\)

                        \(=\left(\frac{165}{4};-\frac{77}{4};\frac{77}{4}\right)=\frac{11}{4}\left(15;-7;7\right)\)

P đi qua F(2;1;-1) và có vec tơ pháp tuyến là (15;-7;7) , phương trình là:

   \(15\left(x-2\right)-7\left(y-1\right)+7\left(z+1\right)=0\)

   \(\Leftrightarrow15x-7y+7z-16=0.\)
 

Click để xem thêm, còn nhiều lắm!
Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, hôm nay bạn còn 5 lượt làm bài miễn phí cho môn Toán. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000 đ!

Tính năng này đang được xây dựng...