Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

Câu 21.

Trên mặt phẳng phức, tìm tập hợp các điểm biểu diễn cácsố phức thỏa mãn: \(\left|z^2-\left(\overline{z}\right)^2\right|=4.\)

  1. Hai hypebol \(y=\frac{1}{x}\) và \(y=-\frac{1}{x}\).
  2. Hai Parabol \(y=x\) và \(y=-x\).
  3. Đường tròn \(x^2+y^2=1.\)
  4. Đường thẳng \(y=x+1.\)
Click để xem thêm, còn nhiều lắm!

Tính năng này đang được xây dựng...