§2.2 Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: §2.2 Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng

Câu 12.

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGK. Biết A trùng với gốc tọa độ, B(0; a; 0), D(a; 0; 0), E(0;0;b), M là trung điểm của CG, (a,b >0).
Xác định tỉ số của a và b để mặt phẳng (EBD) vuông góc với mặt phẳng (MBD).

 1. \(\frac{a}{b}=1\)
 2. \(\frac{a}{b}=2\)
 3. \(\frac{a}{b}=4\)
 4. \(\frac{a}{b}=\frac{1}{2}\)

Hướng dẫn giải:

A B C D E F G H M

A(0;0;0)

B(0;a;0)

D(a;0;0)

C(a;a;0)

E(0;0;b)

G(a;a;b)

do M là trung điểm của CG nên \(M\left(a,a,\frac{b}{2}\right)\).

Mặt phẳng ( EBD) có VTPT: 

   \(\left[\overrightarrow{BD},\overrightarrow{BE}\right]=\left[\left(a;-a;0\right),\left(0;-a;b\right)\right]=\left(\left|\begin{matrix}-a&0\\-a&b\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}0&a\\b&0\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}a&-a\\0&-a\end{matrix}\right|\right)\)

    \(=\left(-ab,-ab,-a^2\right)=-a\left(b,b,a\right)\)

Mặt phẳng (MBD) có VTPT:

   \(\left[\overrightarrow{BD},\overrightarrow{BM}\right]=\left[\left(a;-a;0\right),\left(a;0;\frac{b}{2}\right)\right]=\left(\left|\begin{matrix}-a&0\\0&\frac{b}{2}\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}0&a\\\frac{b}{2}&a\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}a&-a\\a&0\end{matrix}\right|\right)\),

   \(=\left(-\frac{ab}{2};-\frac{ab}{2};a^2\right)=-\frac{a}{2}\left(b;b;-2a\right)\).

Hai mặt phẳng ( EBD ) và ( MBD) vuông góc với nhau nên tích vô hướng của hai vec tơ pháp tuyến bằng 0.

           b.b + b.b +a (-2a) = 0 

       \(\Leftrightarrow a^2=b^2\)

  Do a > 0, b > 0 nên \(\frac{a}{b}=1.\)

Câu 13.

Cho 4 điểm A(1;-2;0), B(0;-1;-1); C(2;1;-1), D(3;1;4).

Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng cách đều 4 điểm đó?

 1. Có 1 mặt phẳng
 2. Có 4 mặt phẳng
 3. Có 7 mặt phẳng
 4. Có vô số mặt phẳng

Hướng dẫn giải:

Phương trình mặt phẳng đi qua A, B, C là phương trình đi qua A và nhận \(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\) làm vec tơ chỉ phương.

=> (ABC) đi qua A và có vecto pháp tuyến là \(\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right]\).

Ta có \(\overrightarrow{AB}=\left(-1;1;1\right)\)

          \(\overrightarrow{AC}=\left(1;3;-1\right)\)

=> \(\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right]=\left(\left|\begin{matrix}1&1\\3&-1\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}1&-1\\-1&1\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}-1&1\\1&3\end{matrix}\right|\right)\)

                         \(=\left(-4;0;-4\right)\)

=> (ABC) có phương trình:

    \(-4\left(x-1\right)-4z=0\)

   \(\Leftrightarrow x+z-1=0\)

Thay độ độ D(3;1;4) vào phương trình mặt phẳng (ABC) ta có: 3 + 4 - 1 \(\ne0\) nên \(D\notin\left(ABC\right)\).

Tức A, B, C, D không đồng phẳng.

Ta chia các mặt phẳng cách đều bốn điểm thành 2 loại:

- Loại 1: phân cách 1 điểm với 3 điểm còn lại (D và (ABC); C và (ABD); B và (ACD); A và (BCD)): có 4 mặt phẳng

- Loại 2: phân cách 2 điểm với 2 điểm còn lại (AB và CD; AD và BC; AC và BD): có 3 mặt phẳng

Vậy có 7 mặt phẳng 

Câu 28.

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có \(S=\left(0;0;\sqrt{2}\right)\) , \(A\left(1;1;0\right)\)\(B\left(-1;1;0\right)\)\(C=\left(-1;-1;0\right)\)\(D=\left(1;-1;0\right)\). Tính côsin của góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

 1. \(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\)
 2. \(\dfrac{1}{2}\)
 3. \(\dfrac{1}{3}\)
 4. \(\dfrac{1}{4}\)

Hướng dẫn giải:

​Mặt phẳng (SAB) có là mặt đi qua \(S\left(0;0;\sqrt{2}\right)\) và có vecto pháp tuyến là 

   \(\left[\overrightarrow{SA},\overrightarrow{SB}\right]=\left[\left(1;1;-\sqrt{2}\right),\left(-1;1;-\sqrt{2}\right)\right]=\left(\left|\begin{matrix}1&-\sqrt{2}\\1&-\sqrt{2}\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}-\sqrt{2}&1\\-\sqrt{2}&-1\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}1&1\\-1&1\end{matrix}\right|\right)\)

                      \(=\left(0;2\sqrt{2};2\right)\)

Vậy phương trình mặt phẳng (SAB) là:

    \(0\left(x-0\right)+2\sqrt{2}\left(y-0\right)+2\left(z-\sqrt{2}\right)=0\)                     

   \(\Leftrightarrow2\sqrt{2}y+2z-2\sqrt{2}=0\)

   \(\Leftrightarrow\sqrt{2}y+z-\sqrt{2}=0\)

Tương tự, phương trình mặt phẳng (SCD) là: 

   \(-\sqrt{2}y+z-\sqrt{2}=0\)

Côsin giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) tính theo côsin của hai vecto pháp tuyến \(\left(0;\sqrt{2};1\right),\left(0;-\sqrt{2};1\right)\) và bằng:

  \(Côsin=\dfrac{\left|0.0-\sqrt{2}\sqrt{2}+1.1\right|}{\sqrt{0^2+\sqrt{2}^2+1^2}\sqrt{0^2+\left(-\sqrt{2}\right)^2+1^2}}=\dfrac{1}{3}\)

Click để xem thêm, còn nhiều lắm!
Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, hôm nay bạn còn 5 lượt làm bài miễn phí cho môn Toán. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000 đ!

Tính năng này đang được xây dựng...