§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: §4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 13.

                         

                            

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

  1. Miền không bôi đậm (kể cả biên) trong hình vẽ trên biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình   \(x+y\le2\)
  2.  Miền không bôi đậm (kể cả biên) trong hình vẽ trên biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình    \(\left\{{}\begin{matrix}x+y\le2\\x-y+1\le0\end{matrix}\right.\)
  3.  Miền không bôi đậm (không kể biên) trong hình vẽ trên biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}x+y\le2\\x-y+1\le0\end{matrix}\right.\)
  4. Miền không bôi đậm (kể cả biên) trong hình vẽ trên biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y\le2\\x-3y+1\le0\end{matrix}\right.\)
  5. Miền không bôi đậm (kể cả biên) trong hình vẽ trên biểu diễn miền nghiệm của hệ  bất phương trình  \(\left\{{}\begin{matrix}2x+y\le2\\x-y+1\ge0\end{matrix}\right.\)

Hướng dẫn giải:

Dễ thấy biên của hình đã cho là hai đường thẳng \(x+y-2=0;x-y+1=0\)​. Miền đã cho chứa điểm gốc tọa độ có tọa độ thỏa mãn tất cả các bất phương trình của (IV). Vậy miền không bôi đậm (kể cả biên) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}x+y\le2\\x-y+1\le0\end{matrix}\right.\)


Tính năng này đang được xây dựng...