§1. Hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: §1. Hàm số

Câu 26.

Cho hàm số \(f\left(x\right)=\left(@p.a@m@p.b@\right)x@p.c@\). Với giá trị nào của \(m\) thì hàm số trên đồng biến trên \(\mathbb{R}?\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}?\)

 1. Tất cả các câu trên đều sai.
 2. Với \(m\ne@-p.k@\) thì hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)\(m< @-p.k@\) thì hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)
 3.  Với \(m\ne@-p.k@\) thì hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\) , \(m>@-p.k@\) thì hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)
 4. Với \(m< @-p.k@\) thì hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)\(m=@-p.k@\) thì hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)
function dau1(n){
 if (n >=0){
 if (n == 1) return "" ;
 else return " + " + n; }
 else 
 { if (n == -1) return " - ";
  else return " - " + (-n)};
};
function dau2(n){
 if (n >=0){
 if (n == 1) return "" ;
 else return "" + n; }
 else 
 { if (n == -1) return " - ";
  else return " - " + (-n)};
};
p.dau = [-1,1];
p.a1 = random(1,3);
p.k = random(1,3)*p.dau[random(0,1)];
p.c1 = random(2,9)*p.dau[random(0,1)];
params({a1: p.a1, k: p.k, c1: p.c1});
p.a = dau2(p.a1);
p.b1 = p.a1*p.k;
p.b = dau1(p.b1);
p.c = dau1(p.c1);

 

Hướng dẫn giải:

Để hàm số \(y=\left(@p.a@m@p.b@\right)x@p.c@\)​ đồng biến trên \(\mathbb{R}\) thì \(@p.a@m@p.b@>0\)

\(\Leftrightarrow m>@-p.k@.\)

Để hàm số \(y=\left(@p.a@m@p.b@\right)x@p.c@\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) thì \(@p.a@m@p.b@< 0\Leftrightarrow m< @-p.k@.\)

Click để xem thêm, còn nhiều lắm!

Tính năng này đang được xây dựng...