Đây là chức năng để tương tác giữa giáo viên với học sinh và học sinh với học sinh. Học sinh có thể đặt câu hỏi cho giáo viên, và cùng tham gia trao đổi về một thắc mắc nào đó trong các bài học.

Thảo luận trong khoá học