Tên đề: Đề số 1. Mã đề 038
Môn: Toán
Lớp: 12
Thời gian: 90 phút
Làm đề