Tên đề: Đề minh hoạ 2017
Môn: Địa lý
Lớp: 12
Thời gian: 50 phút
Làm đề