Hỏi đáp môn Toán

Câu 1: Tìm x, biết:

a, 3x(12x - 4) - 9x(4x - 3) = 30

b, 2x(x - 1) + x(5 - 2x) = 15

Câu 2: Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng.

a, (x2 - 2xy)(-3x2y) =.......

b, x2(x - y) + y(x2 + y) =.......

Câu 3: Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng.

a, 4x2 + 4x + 1 =.........

b, (x + y)2 - 2(x + y) +1 =.......

Câu 4: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng:

a, (2x - 3y)2 + 2(2x +3y) + 1

b, x2 + 4xy + 4y2

Câu 5: Chứng minh đẳng thức:

(a - b)2 = (a + b)2 - 4ab

Câu 6: Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a, 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3 =..........

b, x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3

Câu 7: Rút gọn biểu thức:

A = (x - 3x + 9)(x + 3) - (54 + x3)

Câu 8: Viết biểu thức sau dưới dạng tích:

a, 8x3 - y3

b, 27x3 + 8

Câu 9: Chứng minh đẳng thức:

(a + b)3 - 3ab(a + b) = a3 + b3

Câu 10: Điền vào chỗ trống để được đẳng thức đúng:

a, (2x)3 + y3 =...........

b, (a - b)(............................) = a3 + b3

Câu 11: Rút gọn biểu thức:

A = (x + 3)(x2 - 3x + 9) - (54 + x3)

Câu 12: Chứng minh rằng: a3 - b3 = (a - b)3 + (a - b)3 + 3ab(a - b)

Câu 13: Tính giá trị của biểu thức: y2 + 4y + 4 tại y = 98

Tuy là đề dài, nhưng em mong có một ai đó có thể bỏ ra chút thời gian để giúp em giải được đề bài này. Nếu được em xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều !! leuleuleuleuleuleuleuleuleuleu

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.