Tin học

@Luna🌙✨
@Luna🌙✨ 11 tháng 1 lúc 22:19

Bạn nên đăng xuất rồi đăng kí lại nha, vì tài khoản mà hiện kiểu vậy có khả năng cao là sẽ bị pay đấy !

Hoặc là bạn chỉ cần tử nhấn nút "Tải lại" thử sao !

Bình luận (0)
Ngoc Anh
Ngoc Anh 16 tháng 1 lúc 9:51

lolangfb nó bị lỗi khi đăng nhập lại ýMik từng bị một lần rồi 

Bình luận (0)
nguyễn thanh hùng
nguyễn thanh hùng 19 tháng 1 lúc 17:47

chắc là lỗi

làm mới lại là đc

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 11 tháng 1 lúc 19:55

Sau khi nhập xong rồi làm gì nữa bạn?

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 11 tháng 1 lúc 12:28

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n:integer;

begin

clrscr;

randomize;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

a[i]:=random(100);

end;

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Funky
Funky 11 tháng 1 lúc 15:57

Sao chép tệp. Chọn tệp cần sao chép. Nháy nút phải, chọn copy. Mở thu mục chứa tệp đó Nháy nút phải chuột, chọn paste. b)Di chuyển tệp. Chọn tệp cần di chuyển. Nháy nút phải chuột, chọn cut. ...

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 10 tháng 1 lúc 21:25

a)Sao chép thư mục

Chọn thư mục cần sao chép

Nháy nút phải, chọn copy

Mở thu mục chứa thư mục đó

Nháy nút phải chuột, chọn paste

b)Di chuyển tệp

Chọn thư mục cần di chuyển

Nháy nút phải chuột, chọn cut

Mở thư mục cần chứa thư mục

Nháy nút phải chuột, chọn paste

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ 11 tháng 1 lúc 20:42

di chuyển đến thư mục nhấn nút chuột bên trái và nhấn vào sao chép.

di chuyển qua chỗ khác và nhấn nút chuột bên trái và nhắn vào nút dán 

vậy là xong rồi bạn nhé

Bình luận (0)
hacker
hacker 10 tháng 1 lúc 17:31

uses crt;var n: longint;    chrn: string;    valn,sum,max,i,preperror: byte;begin    write('Nhap so can kiem tra: ');    readln(n);    str(n,chrn);    for i:=1 to length(chrn) do    begin        val(chrn[i],valn,preperror);        sum:=sum+valn;        if max<valn then max:=valn;        valn:=0    end;    writeln('Ket qua: ');    writeln(length(chrn));    writeln(sum);    write(max);    readln;end.uses crt;var n: longint;    chrn: string;    valn,sum,max,i,preperror: byte;begin    write('Nhap so can kiem tra: ');    readln(n);    str(n,chrn);    for i:=1 to length(chrn) do    begin        val(chrn[i],valn,preperror);        sum:=sum+valn;        if max<valn then max:=valn;        valn:=0    end;    writeln('Ket qua: ');    writeln(length(chrn));    writeln(sum);    write(max);    readln;end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 10 tháng 1 lúc 20:09

Program HOC24;

var N:longint;

max,tg,t,d: integer;

Begin

write('Nhap N : '); readln(N);

max:=0;

while n<>0 do

begin

tg:=n mod 10;

d:=d+1;

t:=t+tg;

if tg>max then max:=tg;

n:=n div 10;

end;

writeln('So nguyen N co ',d,' chu so');

writeln('Tong cac chu so cua N la : ',t);

write('Chu so lon nhat cua N la :',max);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 10 tháng 1 lúc 20:11

uses crt;

var n,d,i,t,max,x:longint;

y:integer;

st:string;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap n='); readln(n);

until n>0;

str(n,st);

d:=length(st);

writeln('So chu so cua ',n,' la: ',d);

t:=0;

max:=0;

for i:=1 to d do 

  begin

val(st[i],x,y);

t:=t+x;

if max<x then max:=x;

end;

writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t);

writeln('Chu so lon nhat cua ',n,' la: ',max);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 9 tháng 1 lúc 17:15

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

if a>b then writeln('So lon nhat la: ',a)

else if a<b then writeln('So lon nhat la: ',b)

else writeln('Hai so bang nhau');

readln;

end.

Bình luận (0)
mikusanpai2k9
mikusanpai2k9 9 tháng 1 lúc 19:33

Tệp tin là đơn vị cơ bản dùng để lưu trữ thông tin.

Có 4 dang tệp tin

+Tệp hình ảnh

+Tệp văn bản

+Tệp âm thanh

+Tệp chương trình

Tên tệp gồm 2 phần:phần tên và phần mở rộng đặt cách nhau bởi dấu chấm

Bình luận (0)
Loading...