Tin học

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 21:39

1:

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

2: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,j,tam:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n-1 do 

  for j:=i+1 to n do

if a[i]>a[j] then

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

end;

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

3:

uses crt;

var x,i,max:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap x='); readln(x);

until x>0;

max:=0;

for i:=1 to x do 

  if i mod 2=0 then

begin

if max<=i then max:=i;

end;

writeln('So chan lon nhat khong vuot qua ',x,' la: ',max);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 21:41

uses crt;

var i,n,x:integer;

kt:boolean;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

write('Nhap x='); readln(x);

kt:=false;

for i:=1 to n do 

  if x=i then kt:=true;

if kt=true then writeln('Co')

else writeln('Khong');

readln;

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
23 tháng 1 lúc 19:32

Program HOC24;

Var d,i,n,x: integer;

Begin

write('Nhap N :'); readln(n);

write('Nhap X : '); readln(x);

d:=0;

for i:=1 to n do if i = x then 

begin

write('Trong pham vi tu 1 den ',n,' co so bang ',x);

d:=d+1;

break;

end;

if d=0 then write('Khong co so nao bang ',x,' trong day tu 1 den ',n);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 14:02

c=-15; d=6

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 14:02

for i:=1 to n do write(a[i]:4);

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 14:02

for i:=1 to n do 

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
21 tháng 1 lúc 20:57

uses crt;

var n,i,d,x,j,tam:longint;

a:array[1..11]of integer;

st:string;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap n='); readln(n);

until n>0;

str(n,st);

d:=length(st);

for i:=1 to d do 

  begin

val(st[i],a[i],x);

end;

for i:=1 to d-1 do 

  for j:=i+1 to d do 

if a[i]<a[j] then 

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

end;

for i:=1 to d do 

  write(a[i]);

readln;

end.

Bình luận (0)
NGa Nga
20 tháng 1 lúc 19:57

Ai giúp mình câu 2 với ạ

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
20 tháng 1 lúc 20:09

Câu 2: Điểm khó của bài toán chính là số bạn học sinh rất lớn 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
20 tháng 1 lúc 20:10

uses crt;

var a:array[1..10]of integer;

i:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 10 do 

  begin

repeat

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

until a[i]>0;

end;

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Loading...