Tin học

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
Hôm kia lúc 9:11

S=25

Bình luận (0)

Chào bạn, chỉ các CTV Mới có thể xóa thôi ạ.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
23 tháng 1 lúc 13:48

uses crt;

var a,b:array[1..100]of integer;

i,n,kt,dem,j:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i]>1 then

begin

kt:=0;

for j:=2 to a[i]-1 do 

  if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then 

begin

inc(dem);

b[dem]:=a[i];

end;

end;

if dem=0 then writeln('Khong co so nguyen to trong day')

else begin

writeln('Cac so nguyen to trong day la: ');

for i:=1 to dem do 

  write(b[i]:4);

end;

readln;

end. 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 23:07

uses crt;

var a,b,c:array[1..100]of integer;

i,n,dem,dem1,kt,j:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do 

  if sqrt(a[i])=trunc(sqrt(a[i])) then 

begin

inc(dem);

b[dem]:=a[i];

end;

dem1:=0;

for i:=1 to n do

  if a[i]>1 then

begin

kt:=0;

for j:=2 to trunc(sqrt(a[i])) do 

  if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then 

begin

inc(dem1);

c[dem1]:=a[i];

end;

end;

if dem=0 then writeln('Trong day khong co so chinh phuong')

else begin

writeln('Cac so chinh phuong trong day la: ');

for i:=1 to dem do 

  write(b[i]:4);

end;

if dem1=0 then writeln('Trong day khong co so nguyen to')

else begin

writeln('Cac so nguyen to trong day la: ');

for i:=1 to dem1 do 

  write(c[i]:4);

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 23:08

uses crt;

var n,i,t,x,y,d:integer;

st:string;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

str(n,st);

d:=length(st);

t:=0;

for i:=1 to d do 

  begin

val(st[i],x,y);

t:=t+x;

end;

writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t);

readln;

end. 

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Hôm kia lúc 20:28

mang tính chất test danh hiệu nhưng vẫn đúng nhá

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 23:10

uses crt;

var n,i:longint;

s:real;

{------------ham-tinh-giai-thua---------------------}

function gthua(x:longint):real;

var i:longint;

gt:real;

begin

gt:=1;

for i:=1 to x do

gt:=gt*i;

gthua:=gt;

end;

{------------chuong-trinh-chinh------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do 

  s:=s+gthua(i);

writeln(s:0:0);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 23:10

uses crt;

var i,n:longint;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do 

  s:=s+sqr(i);

writeln(s:0:0);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 21:36

uses crt;

var i,m,n,t:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap m='); readln(m);

write('Nhap n='); readln(n);

until (0<=m) and (0<=n) and (m<n);

t:=0;

for i:=m to n do 

  t:=t+i;

writeln('Tong cac so tu nhien trong khoang tu ',m,' toi ',n,' la: ',t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phương Uyên
22 tháng 1 lúc 21:29

m đến n hay là 1 đến n???

Bình luận (1)
My Dinh
22 tháng 1 lúc 21:32

m đến n

 

Bình luận (0)
Loading...