Tin học

nguyễn thị tú anh

Câu 1: Một phần mềm được bí mật cài đặt trên hệ thống của bạn nhằm thu nhập thông tin cá nhân hoặc riêng tư mà không được sự đồng ý của bạn hoặc bạn không hề hay biết, gọi là gì?

a. Spyware – Phần mêm gián điệp

b. Virus

c. Adware

d. Trojan Horse

Câu 2: Tùy chọn nào dưới đây áp dụng chính xác các nguyên tắc Công thái học (ergonomic) cho tư thế khi làm việc trên máy tính?

a. Màn hình nên đặt ở khoảng cách 18"-28" so với tầm mắt

b. Khuỷu tay nên đặt ở một góc khoảng 45o

c. Sử dụng ghế Công thái học có chiều cao cố định

d. Bàn phím nên được đặt trên đùi.

Câu 3: Hai đặc điểm trên trang web mà bạn cần chú ý để đảm bảo an toàn trước khi mua hàng trực tuyến (chọn 2)

a. Một biểu tượng ổ khóa xuất hiện ở ô địa chỉ

b. Một biểu tượng giấy chứng nhận xuất hiện trên thanh địa chỉ

c. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng mật khẩu

d. Giao thức https xuất hiện ở thanh địa chỉ trang web

e. Một cửa sổ riêng biệt xuất hiện trong đó bạn có thể xác định đơn đặt hàng của bạn

Câu 4: Bạn nên thực hiện hành động gì để bảo vệ các lỗ hổng bảo mật trên máy tính của bạn?

a. Chỉ cung cấp địa chỉ email của mình cho bạn bè và gia đình.

b. Nhấp vào tất cả các liên kết quảng cáo bật lên.

c. Luôn cập nhật hệ điều hành và ứng dụng của bạn.

d. Luôn xóa lịch sử trình duyệt Internet của bạn sau khi sử dụng trực tuyến.

d. Định kỳ thay đổi điều chỉnh ghế của bạn.

Câu 5: Về mặt công thái học, khuỷu tay của bạn nên được đặt ở đâu trong khi ngồi làm việc với máy tính?

a. Đặt lên bàn làm việc

b. Thả lỏng ở hai bên.

c. Đặt lên máy tính của bạn

d. Chạm vào phía sau của ghế

Câu 6: Các mẫu văn bản nhỏ (text) được lưu trữ trên ổ cứng của bạn bởi một máy chủ web với mục đích chia sẻ thông tin giữa các máy tính của bạn và các trang web gọi là?

a. Adware – Phần mềm quảng cáo

b. Residual file – Tập tin còn sót lại

c. Spyware – phần mềm gián điệp

d. Cookie

e. Webcache

Câu 7: Kiểu tấn công mà ai đó thử thực hiện để lừa bạn cung cấp ra những thông tin cá nhân hay các thông tin nhạy cảm gọi là

a. Spoofing (Giả mạo)

b. Phishing (Lừa đảo)

c. Fishsing (Đánh bắt cá)

d. Cheating (Gian lận)

Câu 8 : Bạn muốn theo dõi tất cả các kết nối đến và đi từ máy tính của bạn và chặn tất cả trừ những gì bạn đặc biệt cho phép. Bạn nên sử dụng công cụ gì?

a. Cookie

b. Tường lửa

c. Phần mềm gián điệp

d. Hệ thống giả mạo

Câu 9: Các bàn phím dưới đây bàn phím nào được thiết kế theo nguyên lý Công thái học (Ergonomic design)? (Chọn 2)

Câu 10: Ngoài chức năng truy tìm, Google Search còn có thể được sử dụng để làm gì? (Chọn 3)

a. Chuyển đổi ngoại tệ

b. Thực hiện các tính toán

c. Nghe nhạc và xem video

d. Xem thời tiết

e. Lập lịch các cuộc hẹn một cách tự động

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 6 tháng 5 2020 lúc 12:49

uses crt;

\n\n

var a:array[1..200]of integer;

\n\n

i,n,dem:integer;

\n\n

begin

\n\n

clrscr;

\n\n

repeat

\n\n

write(\'n=\'); readln(n);

\n\n

until (0<n) and (n<=200);

\n\n

for i:=1 to n do

\n\n

begin

\n\n

write(\'A[\',i,\']=\'); readln(a[i]);

\n\n

end;

\n\n

dem:=0;

\n\n

for i:=1 to n do

\n\n

if (a[i] mod 2=0) and (a[i] mod 5=0) then inc(dem);

\n\n

writeln(\'So phan tu chan va chia het cho 5 la: \',dem);

\n\n

readln;

\n\n

end.

\n
Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 tháng 5 2020 lúc 22:04

Kết quả sau khi thực hiện là

18

HOC SINH LOP 11 E1

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 5 tháng 5 2020 lúc 21:02

Hỏi đáp Tin họcHỏi đáp Tin học

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 tháng 5 2020 lúc 22:01

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,max,min:integer;

begin

clrscr;

write('nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

max:=a[1];

min:=a[1];

for i:=1 to n do

begin

if max<a[i] then max:=a[i];

if min>a[i] then min:=a[i];

end;

writeln('Gia tri lon nhat la: ',max);

writeln('Gia tri nho nhat la: ',min);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 6 tháng 5 2020 lúc 12:51

uses crt;

\n\n

var a:array[1..100]of integer;

\n\n

n,t,i:integer;

\n\n

begin

\n\n

clrscr;

\n\n

repeat

\n\n

write(\'Nhap n=\'); readln(n);

\n\n

until (0<n) and (n<=100);

\n\n

for i:=1 to n do

\n\n

begin

\n\n

write(\'A[\',i,\']=\'); readln(a[i]);

\n\n

end;

\n\n

t:=0;

\n\n

for i:=1 to n do

\n\n

t:=t+a[i];

\n\n

writeln(\'Tong cac phan tu trong day la: \',t);

\n\n

readln;

\n\n

end.

\n
Bình luận (0)
đào đức điệp

PHẦN I. CÂU HỎI

Câu 1: Lệnh lặp nào sau đây là đúng?

A.For <biến đếm>= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

B.For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

C.For <biến đếm>:= <giá trị cuối> to <giá trị đầu> do <câu lệnh>;

DFor <biến đếm>: <giá trị đầu> to <câu lệnh> do <giá trị cuối>;

Câu 2: Vòng lặp While <Điều kiện> do <Câu lệnh>; là vòng lặp:

A. Chưa biết trước số lần lặp B. Biết trước số lần lặp

C. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=100 D. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=100

Câu 3: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến S bằng bao nhiêu:

s:=1;

for i:=1 to 5 do s := s*i;

A.120 B. 55 C. 121 D. 151

Câu 4: Phần thân chương trình bắt đầu bằng từ khóa:

A.End. B.Begin. C.Uses. D.Var.

Câu 5: Cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal là:

A. var<Tên mảng> ; array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of<kiểu dữ liệu >;

B. var<Tên mảng> : aray [<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] of<kiểu dữ liệu >;

C. var<Tên mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of<kiểu dữ liệu >;

D. var <Tên mảng> : array [<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] for<kiểu dữ liệu >;

Câu 6: Câu lệnh Pascal nào sau đây là hợp lệ?

A. For i:=100 to 1 do writeln(‘A’); B. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

C. For i= 1 to 10 do writeln(‘A’); D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);

Câu 7: Chọn khai báo hợp lệ:

A. Var a,b: array[1 .. n] of real; C. Var a,b: array[1 : n] of Integer;

B. Var a,b: array[1 .. 100] of real; D. Var a,b: array[1 … 100] of real;

Câu 9: Trong lệnh lặp For…do của Pascal, trong mỗi vòng lặp, biến đếm thay đổi như thế nào?

A. +1 B. +1 hoặc -1 C. Một giá trị bất kì D. Một giá trị khác 0

Câu 10:Cú pháp của câu lệnh While…do là:

A. While<điều kiện>to<câu lệnh>;

C. While<điều kiện>do<câu lệnh>;

B. While<điều kiện>to<câu lệnh1>do<câu lệnh 2>;

D. While<điều kiện>; do<câu lệnh>;

Câu 11: Phần mềm học tập Anatomy giúp:

A. Vẽ hình hình học động

B. Luyện gõ chữ

C. Làm quen với giải phẫu cơ thể người

D. Xử lý âm thanh

Câu 12: Lệnh lặp nào sau đây là đúng?

A. For <biến đếm>= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

B. For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

C. For <biến đếm>:= <giá trị cuối> to <giá trị đầu> do <câu lệnh>;

D. For <biến đếm>: <giá trị đầu> to <câu lệnh> do <giá trị cuối>;

Câu 13: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

S:=0;

For i:=1 to 5 do S:=S+i;

Giá trị của biến S bằng bao nhiêu?

A. 20 B. 15 C. 10 D. 0

Câu 14:Biến a được nhận các giá trị là 0 ; -1 ; 1 ; 2,3 .

Ta có thể khai báo a thuộc kiểu dữ liệu nào?

A. Integer B. Char

C. Real D. Integer và Longint

Câu 15: Cho các câu lệnh sau hãy chỉ ra câu lệnh đúng:

A. for i:=1 to 10; do x:=x+1 C. for i:=1 to 10 do x:=x+1

B. for i:=10 to 1 do x:=x+1. D. for i:= 1 to 10 for j:=1 to 10 do x:=x+1

Câu 16:Đánh dấu [X] vào ô đúng hoặc sai tương ứng trong các câu lệnh trong chương trình tính tổng 100 số tự nhiên đầu tiên, nếu sai sửa lại?

Câu lệnh

Đúng

Sai

Sửa lại

Program Chuong trinh

Var i,s : real;

Const n:=100;

Begin

Wile i <=n do;

Begin

S:=s+i

i =i+1

End.

Writeln(s)

Readln

End;

trân võ
trân võ 15 tháng 8 2020 lúc 23:39

1B,2A,3B,4B,5D,6D,7A,9D,10.B,11C,12.B,13.C,14.D,15.C,16.Đ S Đ Đ S Đ Đ S Đ S Đ Đ

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 tháng 5 2020 lúc 21:44

for <biến đếm 1>:=<giá trị đầu 1> to <giá trị cuối 1> do

for <biến đếm 2>:=<giá trị đầu 2> to <giá trị cuối 2> do

begin

<câu lệnh>;

end;

Vd:

for i:=1 to n-1 do

for j:=i+1 to n do

if a[i]>a[j] then

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

end;

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 23 tháng 6 2020 lúc 16:04

Bài 1:

a) For <biến đếm>:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

Cách thực hiện: Khi thực hiện, biến đếm sẽ tự động tăng thêm 1 đơn vị trước khi thực hiện câu lệnh. Câu lệnh dừng lại khi biến đếm bằng giá trị cuối

b) For <biến đếm 1>:=<giá trị đầu 1> to <giá trị cuối 2> do

begin

For <biến đếm 2>:=<giá trị đầu 1> to <giá trị cuối 2>

begin

<câu lệnh>;

end;

end;

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 tháng 5 2020 lúc 17:01

Câu 1:

uses crt;

var st1,st2,st3:string;

ln,d1,d2,d3:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap ho ten thu 1:'); readln(st1);

write('Nhap ho ten thu 2:'); readln(st2);

write('Nhap ho ten thu 3:'); readln(st3);

d1:=length(st1);

d2:=length(st2);

d3:=length(st3);

ln:=0;

if ln<d1 then ln:=d1;

if ln<d2 then ln:=d2;

if ln<d3 then ln:=d3;

if ln=d1 then writeln(st1);

if ln=d2 then writeln(st2);

if ln=d3 then writeln(st3);

readln;

end.

Câu 2: Sửa đề: N<=150

uses crt;

var a:array[1..150]of integer;

i,n,k,dem:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('nhap n='); readln(n);

until (0<n) and (n<=150);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

write('Nhap k='); readln(k);

dem:=0;

for i:=1 to n do

if k mod a[i]=0 then inc(dem);

writeln('So uoc cua ',k,' trong day la: ',dem);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 tháng 5 2020 lúc 17:02

uses crt;

var n,i,dem:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('nhap n='); readln(n);

until n>0;

dem:=0;

for i:=1 to n do

if i mod 3=0 then

begin

write(i:4);

dem:=dem+1;

end;

writeln;

writeln('Trong pham vi tu 1 toi ',n,' co ',dem,' so chia het cho 3');

readln;

end.

Bình luận (0)
Loading...