Tin học

NGa Nga
NGa Nga 16 giờ trước (19:57)

Ai giúp mình câu 2 với ạ

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 giờ trước (20:09)

Câu 2: Điểm khó của bài toán chính là số bạn học sinh rất lớn 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 giờ trước (20:10)

uses crt;

var a:array[1..10]of integer;

i:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 10 do 

  begin

repeat

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

until a[i]>0;

end;

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 giờ trước (20:13)

Câu 1: 

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

if (a>0) and (b>0) then writeln('Cung duong');

if (a<0) and (b<0) then writeln('Cung am');

if (a>0) and (b<0) then writeln('Duong am');

if (a<0) and (b>0) then writeln('Am duong');

readln;

end.

Câu 2: 

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

if (a mod 2=0) and (b mod 2=0) then writeln('Cung chan');

if (a mod 2<>0) and (b mod 2<>0) then writeln('Cung le');

if (a mod 2=0) and (b mod 2<>0) then writeln('Chan le');

if (a mod 2<>0) and (b mod 2=0) then writeln('Le chan');

readln;

end.

Bình luận (0)

Xác định bài toán

-Input: Dãy n số 

-Output: Số lớn nhất trong dãy số đó

Mô tả thuật toán

-Bước 1: Nhập dãy số

-Bước 2: max←a[1]; i←1;

-Bước 3: i←i+1;

-Bước 4: Nếu max<a[i] thì max←a[i];

-Bước 5: Nếu i<=n thì quay lại bước 3

-Bước 6: Xuất max

-Bước 7: kết thúc

Bình luận (0)

2 bài toán có dùng cấu trúc lặp:

-Xuất 20 số bắt đầu từ số 1

-Tính tổng 10 số bắt đầu từ số 1

Thuật toán

-Tính tổng 10 số bắt đầu từ số 1

+Bước 1: t←0; a←1; i←1;

+Bước 2: t←t+a; 

+Bước 3: a←a+1;

+Bước 4: i←i+1;

+Bước 5: Nếu i<=10 thì quay lại bước 2

+Bước 6: Xuất t

+Bước 7: Kết thúc

Bình luận (0)

uses crt;

var a:array[1..255]of integer;

i,n,k,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

write('Nhap k='); readln(k);

kt:=0;

for i:=1 to n do 

if a[i]=k then kt:=1;

if kt=0 then writeln(k,' khong co trong day')

else writeln(k,' co trong day');

readln;

end.

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn Hôm kia lúc 20:11

\(\dfrac{s}{13}=\dfrac{2s}{3-vn}+\dfrac{2s}{3+vn}\)

\(\dfrac{s}{13}=\dfrac{2s\left(3+vn\right)+2s\left(3-vn\right)}{9-vn^2}\)

\(\dfrac{s}{13}=\dfrac{12s}{9-vn^2}\)

\(s\left(9-vn^2\right)=12s\cdot13\)

\(s\left(9-vn^2\right)=156s\)

\(9-vn^2=156\)

\(vn^2=-147\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 1 lúc 21:28

Gt đầu: 1

Gt cuối: 3

Gt cuối cùng của S=3

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 1 lúc 21:29

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,j,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do 

  if a[i]>1 then

begin

kt:=0;

for j:=2 to trunc(sqrt(a[i])) do 

  if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then write(a[i]:4);

end;

readln;

end. 

Bình luận (0)
Loading...