Tin học

meme Lai
6 giờ trước (10:01)

Mỗi cái là 3 ý nha

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 giờ trước (22:34)

const fi='input.txt';

fo='output.txt';

var st:string;

f1,f2:text;

i,d:integer;

begin

assign(f1,fi); reset(f1);

assign(f2,fo); rewrite(f2);

readln(f1,st);

d:=length(st);

for i:=1 to d do 

 if st[i]<>#32 then write(f2,st[i]);

close(f1);

close(f2);

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 giờ trước (23:08)

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,j,tam:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n-1 do

for j:=i+1 to n do 

 if a[i]<a[j] then 

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

end;

writeln('Day so xep giam dan la: ');

for i:=1 to n do write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 giờ trước (20:10)

uses crt;

var a,vt:array[1..250]of integer;

i,n,max,dem:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap n='); readln(n);

until (0<n) and (n<=250);

for i:=1 to n do 

begin

repeat

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

until a[i]<=500;

end;

max:=a[1];

dem:=0;

for i:=1 to n do 

  if max<a[i] then max:=a[i];

for i:=1 to n do 

  if max=a[i] then 

begin

inc(dem);

vt[dem]:=i;

end;

writeln('Gia tri lon nhat la: ',max);

write('Vi tri: ');

for i:=1 to dem do 

  write(vt[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Loading...