Tin học

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 4 giờ trước (23:07)

uses crt;

var a,b,c:array[1..100]of integer;

i,n,dem,dem1,kt,j:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do 

  if sqrt(a[i])=trunc(sqrt(a[i])) then 

begin

inc(dem);

b[dem]:=a[i];

end;

dem1:=0;

for i:=1 to n do

  if a[i]>1 then

begin

kt:=0;

for j:=2 to trunc(sqrt(a[i])) do 

  if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then 

begin

inc(dem1);

c[dem1]:=a[i];

end;

end;

if dem=0 then writeln('Trong day khong co so chinh phuong')

else begin

writeln('Cac so chinh phuong trong day la: ');

for i:=1 to dem do 

  write(b[i]:4);

end;

if dem1=0 then writeln('Trong day khong co so nguyen to')

else begin

writeln('Cac so nguyen to trong day la: ');

for i:=1 to dem1 do 

  write(c[i]:4);

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 4 giờ trước (23:08)

uses crt;

var n,i,t,x,y,d:integer;

st:string;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

str(n,st);

d:=length(st);

t:=0;

for i:=1 to d do 

  begin

val(st[i],x,y);

t:=t+x;

end;

writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t);

readln;

end. 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 4 giờ trước (23:10)

uses crt;

var n,i:longint;

s:real;

{------------ham-tinh-giai-thua---------------------}

function gthua(x:longint):real;

var i:longint;

gt:real;

begin

gt:=1;

for i:=1 to x do

gt:=gt*i;

gthua:=gt;

end;

{------------chuong-trinh-chinh------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do 

  s:=s+gthua(i);

writeln(s:0:0);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 4 giờ trước (23:10)

uses crt;

var i,n:longint;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do 

  s:=s+sqr(i);

writeln(s:0:0);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phương Uyên
Nguyễn Lê Phương Uyên 5 giờ trước (21:29)

m đến n hay là 1 đến n???

Bình luận (1)
My Dinh
My Dinh 5 giờ trước (21:32)

m đến n

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 giờ trước (21:36)

uses crt;

var i,m,n,t:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap m='); readln(m);

write('Nhap n='); readln(n);

until (0<=m) and (0<=n) and (m<n);

t:=0;

for i:=m to n do 

  t:=t+i;

writeln('Tong cac so tu nhien trong khoang tu ',m,' toi ',n,' la: ',t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 giờ trước (21:39)

1:

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

2: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,j,tam:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n-1 do 

  for j:=i+1 to n do

if a[i]>a[j] then

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

end;

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

3:

uses crt;

var x,i,max:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap x='); readln(x);

until x>0;

max:=0;

for i:=1 to x do 

  if i mod 2=0 then

begin

if max<=i then max:=i;

end;

writeln('So chan lon nhat khong vuot qua ',x,' la: ',max);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 giờ trước (21:41)

uses crt;

var i,n,x:integer;

kt:boolean;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

write('Nhap x='); readln(x);

kt:=false;

for i:=1 to n do 

  if x=i then kt:=true;

if kt=true then writeln('Co')

else writeln('Khong');

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 13 giờ trước (14:02)

c=-15; d=6

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 13 giờ trước (14:02)

for i:=1 to n do write(a[i]:4);

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 13 giờ trước (14:02)

for i:=1 to n do 

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

Bình luận (0)
Loading...