Hỏi đáp môn Tin học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

mọi người giúp mình nha có vài bài mình k biết mai mình thi rồi cảm ơn trước những bạn trả lời nha(nếu đầu bài mà thấy sai sót gì mong các bạn sửa hộ nha) làm được bài nào thì giúp nha không cần hết đâu

C1:Viết chương trình nhập từ bàn phím N số tự nhiên (1<N<40). xuất ra màn hình số giá trị lớn thứ nhì trong dãy số

C2:Cho số tự nhiên N(1=<N=<10^6).tính tổng S=1-2+3-4+5-6+...+N

C3:Viết chương trình tính tổng S=1+4+7+10+... gồm N số tự nhiên đầu tiên (1<N<10000) với N nhập từ bàn phím ,in ra màn hình kết quả

C4:Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N(N<10000).Hãy in ra màn hình chữ số cuối cùng của N

C5:Viết chương trình nhập vào số nghuyên dương N từ bàn phím (N<109).Hãy in ra số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn N

C6:viết chương trình tính điểm trung bình 3 môn (toán,lí,hoá) theo hệ số(2:1:1) sau đó xếp loại

a)Loại Giỏi: ĐTB >= 8.0 và không có môn nào dưới 6.5

b) Loại Khá : 6.5=<ĐTB < 8.0 và không có môn nào dưới 5

c) Loại Trung bình : 5.0 =<ĐTB < 6.5 và không có môn dưới 3,5

d)Yếu : còn lại

C7:Viết chương trình nhập vào số nghuyên dương N từ bàn phím (N<109).Hãy in ra số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn N

C8:Viết chương trình nhập vào mảng A là dãy số nguyên, sau đó đưa ra mànhình các số dương trong dãy và tổng các số âm

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.