Hỏi đáp môn Tin học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI TIN HỌC

- Như vậy vòng 1 đã kết thúc trong một tuần tranh đấu . Sau đây là những cái tên xuất sắc sẽ góp mặt ở vòng 2:

STT Tên Điểm Lọt vào vòng 2 Không lọt vào vòng 2 Trạng thái khảo sát/Mã đề Ghi chú
1 Đoàn Xuân Sơn 22.5 x 01 +1đ trong vòng 2
2 Lê Hoàng Thắng 20.5 x 02 +1đ trong vòng 2
3 bảo nam trần 18.5 x 01 +0.5đ trong vòng 2
4 katou kid 15.5 x 02 +0.25đ trong vòng 2
5 Nguyen Hoang Quan 13.5 x 01
6 Nguyễn Trung Hiếu 13.5 x 02
7 Luân Đào 10 x 01
8 Vinh Lê 9.5 x Chưa khảo sát Hết hạn nộp bài k/s
9 vothedien 5.1 x Không có bài k/s Giống bài chia 3 số điểm
10 nguyễn minh 5 x Chưa khảo sát Hết hạn nộp bài k/s
11 Hùng Nguyễn 5 x Chưa khảo sát Hết hạn nộp bài k/s
12 Y 5 Chưa khảo sát
13 Vũ Việt Khánh 4.75 x Chưa khảo sát Hết hạn nộp bài k/s
14 người vô danh 4.7 x Không có bài k/s Giống bài chia 3 số điểm
15 tth 0.75 x

- Mã đề là đề của các bạn sẽ dự thi ở vòng 2.

+ Một số thay đổi về vòng 2:

- Ở vòng một có 1 số bạn sử dụng file chưa đúng theo YÊU CẦU của BTC nhưng mình vẫn cộng điểm . Vì vậy ở vòng 2 các bạn phải sử dụng đúng file do BTC đề ra : Câu hỏi của Nguyễn Minh Lệ - Tin học lớp 8 | Học trực tuyến

- Điểm sử dụng file ở vòng 2 là +1đ cho tất cả bài sử dụng file

- Các bạn có bài làm giống nhau sẽ bị chia 3 tổng số điểm mà bạn đạt được

+ Lịch mở vòng 2: 14/07/2019

4 câu trả lời

ĐÁP ÁN VÒNG 1 CUỘC THI TIN HỌC

Câu 1:

const fi='tong.inp';

fo='tong.out';

var

f:text;i,n:integer;t:real;

procedure ip;

begin

assign(f,fi);

reset(f);

readln(f,n);

t:=abs(sqrt(4)*1/2);

for i:= 1 to n do

t:=t+(i/(i+1));

close(f);

end;

procedure out;

begin

assign(f,fo);

rewrite(f);

write(f,t:0:3);

close(f);

end;

BEGIN

ip;

out;

END.

Câu 2: Bài làm của bạn Lê Hoàng Thắng :

var a:array[1..10000000] of longint; min,vtmin,vtmax,n,i,k,demk,max,sum:longint; sm:boolean;
function nguyento(x:longint):boolean;
var demuoc,t:longint;
begin
demuoc:=0;
for t:=1 to x do if (x mod t = 0) then inc(demuoc);
if demuoc=2 then nguyento:=true else nguyento:=false;
end;
function hoanhao(y:longint):boolean;
var tong,g:longint;
begin
tong:=0;
for g:=1 to y-1 do if (y mod g=0) then tong:=tong+g;
if tong=y then hoanhao:=true else hoanhao:=false;
end;
begin
assign(input,'mang.inp'); reset(input);
assign(output,'mang.out'); rewrite(output);
readln(n); readln(k); demk:=0;
for i:=1 to n do read(a[i]);
min:=a[n];
for i:=n downto 1 do if a[i]<min then begin min:=a[i]; vtmin:=i; end;
max:=abs(a[1]);
for i:=1 to n do if abs(a[i])>max then begin max:=abs(a[i]); vtmax:=i; if a[i]<0 then sm:=true else sm:=false; end;
for i:=1 to n do if (k=a[i]) then inc(demk);
sum:=0;
for i:=1 to n do
begin
if (nguyento(a[i]) or hoanhao(a[i])) then sum:=sum+a[i];
end;
writeln(vtmin);
if sm=false then writeln(max,' ,vi tri: ',vtmax) else writeln('-',max,' ,vi tri: ',vtmax);
if (demk=0) then writeln('khong, so lan xuat hien :0') else writeln('co, so lan xuat hien :',demk);
write(sum);
close(input); close(output);
end.

Câu 3: Bài làm của bạn Lê Hoàng Thắng:

const fi='xau.inp';

fo='xau.out';

var s1,s2:string; match,i:longint; f: text;

procedure ip;

begin
assign(f,fi); reset(f);
readln(s1); read(s2);

close(f);

end;

procedure out;

begin

assign(f,fo); rewrite(f);
match:=0;
if s1=s2 then begin write('KHONG'); exit; end;
for i:=1 to length(s1) do
begin
if s1[i]=s2[i] then inc(match);
end;
if match=length(s1)-2 then write('CO') else write('KHONG');
close(f);

end;

Begin

ip;

out;
end.

Câu 4: Bài làm của bạn Đào Xuân Sơn :

const fi='STN.inp';
fo='STN.out';
var
f:text;
s:string;
n,t,i:integer;
function dx(x:string):boolean;
var
i:byte;
begin
dx:=false;
for i:= 1 to length(x) div 2 do
if x[i] <> x[length(x)-i+1] then
exit;
dx:=true;
end;
procedure ip;
begin
assign(f,fi);
reset(f);
read(f,n);
close(f);
end;
procedure out;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
str(n,s);
if dx(s) = true then writeln(f,'CO') else writeln(f,'KHONG');
t:=0;
for i:= 1 to n div 2 do
if n mod i = 0 then t:=t+i;
if t=n then
begin
write(f,'CO,');
t:=0;
while n<>0 do
begin
t:=t+(n mod 10);
n:=n div 10;
end;
writeln(f,' ',t);
end else
writeln(f,'KHONG');
write(f,length(s));
close(f);
end;
BEGIN
ip;
out;
END.

Bài 5: Bài làm của bạn Vinh Lê:

const fi=’tich.inp’;

fo=’tich.out’;

var f: text;

a,b: integer;

procedure ip;

begin

assign(f,fi);

reset(f);

readln(f,a);

read(b);

close(f);

procedure out;

begin

assign(f,fo);

rewite(f);

t:=a;

t:=t*b;

write(f,t);

close(f);

end;

Begin

ip;

out;

end.

Đây là các bộ code sử dụng thuật toán hoàn chỉnh nhất và tối ưu.

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.