Tin học

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 7 giờ trước (21:27)

Xác định bài toán

-Input: Dãy n số 

-Output: Số lớn nhất trong dãy số đó

Mô tả thuật toán

-Bước 1: Nhập dãy số

-Bước 2: max←a[1]; i←1;

-Bước 3: i←i+1;

-Bước 4: Nếu max<a[i] thì max←a[i];

-Bước 5: Nếu i<=n thì quay lại bước 3

-Bước 6: Xuất max

-Bước 7: kết thúc

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 7 giờ trước (21:32)

2 bài toán có dùng cấu trúc lặp:

-Xuất 20 số bắt đầu từ số 1

-Tính tổng 10 số bắt đầu từ số 1

Thuật toán

-Tính tổng 10 số bắt đầu từ số 1

+Bước 1: t←0; a←1; i←1;

+Bước 2: t←t+a; 

+Bước 3: a←a+1;

+Bước 4: i←i+1;

+Bước 5: Nếu i<=10 thì quay lại bước 2

+Bước 6: Xuất t

+Bước 7: Kết thúc

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 giờ trước (13:22)

uses crt;

var a:array[1..255]of integer;

i,n,k,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

write('Nhap k='); readln(k);

kt:=0;

for i:=1 to n do 

if a[i]=k then kt:=1;

if kt=0 then writeln(k,' khong co trong day')

else writeln(k,' co trong day');

readln;

end.

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 9 giờ trước (20:11)

\(\dfrac{s}{13}=\dfrac{2s}{3-vn}+\dfrac{2s}{3+vn}\)

\(\dfrac{s}{13}=\dfrac{2s\left(3+vn\right)+2s\left(3-vn\right)}{9-vn^2}\)

\(\dfrac{s}{13}=\dfrac{12s}{9-vn^2}\)

\(s\left(9-vn^2\right)=12s\cdot13\)

\(s\left(9-vn^2\right)=156s\)

\(9-vn^2=156\)

\(vn^2=-147\)

Bình luận (0)

Gt đầu: 1

Gt cuối: 3

Gt cuối cùng của S=3

Bình luận (0)

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,j,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do 

  if a[i]>1 then

begin

kt:=0;

for j:=2 to trunc(sqrt(a[i])) do 

  if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then write(a[i]:4);

end;

readln;

end. 

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV Hôm qua lúc 19:54

Program mun;

Uses crt;

Var i:integer;

Begin

For i:=1 to 10 do write ('2 × ', i,' = ', 2*i);

Readln;

End.

P/s: Ko chắc ạ!

Bình luận (0)

uses crt;

var i:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 10 do

writeln('2*',i,'=',2*i);

readln;

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên Hôm qua lúc 19:50

Program HOC24;

var s: real;

i,n: integer;

function tong(x: integer): longint;

var j: integer;

t: longint;

begin

t:=0;

for j:=1 to x do t:=t+j;

tong:=t;

end;

function tich(s: integer): longint;

var j1: integer;

t1: longint;

begin

t1:=1;

for j1:=1 to s do t1:=t1*j1;

tich:=t1;

end;

begin

write('Nhap N : '); readln(n);

for i:=1 to n do s:=s+tong(i)/tich(i);

write('S = ',S:2:2);

readln

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var s:real;

i,n:longint;

{------------ham-tinh-giai-thua------------------------}

function gthua(x:longint):real;

var gt:real;

i:longint;

begin

gt:=1;

for i:=1 to x do 

  gt:=gt*i;

gthua:=gt;

end;

{-------------------chuong-trinh-con-tinh-tong---------------------}

function tong(x:longint):real;

var t:real;

i:longint;

begin

t:=0;

for i:=1 to x do 

  t:=t+i;

tong:=t;

end;

{------------------chuong-trinh-chinh--------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do 

  s:=s+(tong(i)/gthua(i));

writeln('Ket qua la: ',s:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên Hôm qua lúc 19:40

Program HOC24;

var s: string;

tg,d,max,i: byte;

code: integer;

begin

write('Nhap xau : '); readln(s);

// cau a

for i:=1 to length(s) do if s[i] in ['a'..'z'] then write(upcase(s[i]));

//------

writeln;

//-cau b

for i:=length(s) downto 1 do if s[i] in ['0'..'9'] then write(s[i]);

//------

writeln;

//---cau c

d:=0;

for i:= 1 to length(s) do

if s[i] in ['0'..'9'] then 

begin

val(s[i],tg,code);

if tg>max then max:=tg;

d:=d+1;

end;

if d=0 then write('Khong co chu so trong day') else write('Chu so lon nhat la : ',max);

readln 

end.

Bình luận (1)

uses crt;

var st,st1:string;

d,i,d1,max,x,y:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

writeln('Day cac ki tu thuong doi sang chu hoa la: ');

for i:=1 to d do 

  if st[i] in ['a'..'z'] then write(upcase(st[i]):4);

st1:='';

for i:=1 to d do 

  if st[i] in ['0'..'9'] then st1:=st1+st[i];

d1:=length(st1);

for i:=d1 downto 1 do 

  write(st1[i]:4);

writeln;

max:=0;

for i:=1 to d1 do 

  begin

val(st1[i],x,y);

if max<x then max:=x;

end;

writeln('Chu so lon nhat trong xau la: ',max);

readln;

end.

Bình luận (1)

uses crt;

var a:array[1..100]of real;

i,n,dem:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i]<0 then inc(dem);

writeln('So luong so thuc am trong day la: ',dem);

readln;

end.

Bình luận (0)
Loading...