Sinh học

ĐTM.
7 giờ trước (0:36)

1. a. Số đợt nguyên phân: 4 lần

    b. 2n= 6

2. a. TB tham gia nguyên phân: 10

    b. 2n= 16

3. a. Tên loài: Ruồi giấm

    b. Số lần nguyên phân: 3

4. A: 4

    B: 2

    C: 1

    D: 5

5. a. Hợp tử: 120

    b. Nhóm 1: 240

        Nhóm 2: 640

        Nhóm 3: 1600

6. a. A= 1; B= 3; C= 6; D= 9

    b. A= 1; B= 7; C= 63; D= 511

    c. 2n= 8

 

Bình luận (0)
༺ミ𝒮σɱєσиє...彡༻
9 giờ trước (21:48)

https://hoc247.net/hoi-dap/sinh-hoc-7/trinh-bay-su-tien-hoa-cua-he-tuan-hoan-he-ho-hap-cua-dong-vat-co-xuong-song-faq72626.html#:~:text=-%20H%E1%BB%87%20h%C3%B4%20h%E1%BA%A5p,v%C3%A0%20l%C3%AAn%20kh%C3%B4ng.

tham khảo link này

Bình luận (0)
Thảo Phương
10 giờ trước (21:35)

Câu 6.  Hòa tan hoàn toàn 21,6 g Al vào dung dịch HCl, dẫn khí thu được đi qua bột Cu0 dư nung nóng. Tính khối lượng Cu thu được biết hiệu suất phản ứng là 60%.

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(H_2+CuO\rightarrow Cu+H_2O\)

\(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}=1,2\left(mol\right)\)

\(n_{Cu}=n_{H_2}=1,2\left(mol\right)\)

Vì H=60%

=> \(m_{Cu}=1,2.64.60\%=46,08\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
9 giờ trước (21:38)

5) \(K+H_2O\rightarrow KOH+\dfrac{1}{2}H_2\)

\(m_{dd}=5000.1,11=5550\left(g\right)\)

\(n_K=\dfrac{23,4}{39}=0,6\left(mol\right)=n_{KOH}\)

\(C\%_{KOH}=\dfrac{0,6.56}{5550}.100=0,61\%\)

\(CM_{KOH}=\dfrac{0,6}{5}=0,12M\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
9 giờ trước (21:43)

Câu 7.  Đốt cháy Hngoài không khí tính:

a. V không khí khi biết khối lượng H2 là 6 g

\(H_2+\dfrac{1}{2}O_2\rightarrow H_2O\)

\(n_{H_2}=\dfrac{6}{2}=3\left(mol\right)\)

\(n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{H_2}=1,5\left(mol\right)\)

Trong không khí có 20% O2

=> \(V_{kk}=\dfrac{1,5}{20\%}.22,4=168\left(l\right)\)

b. Khối lượng nước thu được , biết số mol H2 là 3 và hiệu suất phản ứng là 40%

\(n_{H_2O}=n_{H_2}=3\left(mol\right)\)

Vì H=40%

=> \(m_{H_2O}=3.18.40\%=21,6\left(g\right)\)

c. Hiệu suất phản ứng biết khối lượng H2 đã lấy là 8g và thu được 54 g nước

\(n_{H_2}=\dfrac{8}{2}=4\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O\left(lt\right)}=n_{H_2}=4\left(mol\right)\)

=> \(m_{H_2O\left(lt\right)}=4.18=72\left(g\right)\)

Mà thực tế chỉ thu được 54g nước

=> \(H=\dfrac{54}{72}.100=75\%\)

Bình luận (0)

Đối với nguồn đất và nước, thực vật không có vai trò làm sạch đất và nước nhanh chóng.

Bình luận (1)

Đối với nguồn đất và nước, thực vật không có vai trò làm sạch đất và nước nhanh chóng.

Bình luận (1)
Khánh Nam.....!  ( IDΣΛ...
11 giờ trước (20:35)

Tham Khảo

Vai trò nào sau đây không phải là vai trò của thực vật đối với nguồn đất và nước. Đối với nguồn đất và nước, thực vật không có vai trò làm sạch đất và nước nhanh chóng.

Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
11 giờ trước (20:31)

THAM KHẢO!

Con người cần ôxi để duy trì sự sống. Nhờ có quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí cacbônic và giải phóng khí ôxi ra môi trường, hành động này cũng tương tự như vai trò của lá phổi (cung cấp khí ôxi và loại bỏ khí cacbônic trong cơ thể con người). Do đó có thể nói rằng “rừng cây như một lá phổi xanh” của con người.

Bình luận (0)
Khánh Nam.....!  ( IDΣΛ...
11 giờ trước (20:32)

Tham Khảo

Con người cần ôxi để duy trì sự sống. Nhờ có quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí cacbônic và giải phóng khí ôxi ra môi trường, hành động này cũng tương tự như vai trò của lá phổi (cung cấp khí ôxi và loại bỏ khí cacbônic trong cơ thể con người). Do đó có thể nói rằng “rừng cây như một lá phổi xanh” của con người.

Bình luận (0)
Phía sau một cô gái
11 giờ trước (20:32)

Tham khảo

   Con người cần ôxi để duy trì sự sống. Nhờ có quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí cacbônic và giải phóng khí ôxi ra môi trường, hành động này cũng tương tự như vai trò của lá phổi (cung cấp khí ôxi và loại bỏ khí cacbônic trong cơ thể con người). Do đó có thể nói rằng “rừng cây như một lá phổi xanh” của con người.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
10 giờ trước (21:22)

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Xxx xxx xxx
11 giờ trước (20:23)

Giúp mình với đang cần gấp help me

 

Bình luận (0)
Đạt Trần
10 giờ trước (21:35)

Số nu của gen: 4080:3,4x2= 2400(nu)

Số bộ 3 từ phiên mã mARN là: 2400:6=400

Số aa là: 400-2=398

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
10 giờ trước (21:24)

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Loading...