Hỏi đáp Sinh học lớp 10

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1: Vịt nhà có bộ NST 2n=80. Có một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái đều có số lần nguyên phân bằng nhau ở vùng sinh sản tất cả tế bào con tạo ra đều được chuyển chính giảm phân tạo ra 160 giao tử cái và giao tử đực. Xác định:
a, Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai đã cho
b, Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn số NST có trong trứng
c, Số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng
d, Số NST môi trường cung cấp cho mỗi tế bào sinh dục sơ khai đã cho phát sinh giao tử.

Bài 2: Ở 1 loài, một tế bào sinh dục 2n thực hiện sự nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 4826 NST đơn mới . Các tế bào con hình thành từ đợt cuối cùng đều giảm phân bình thường cho 256 tinh trùng chứa NST giới tính X
- Xác định bộ NST lưỡng bội của loài ? Số đợt nguyên phân liên tiếp của tế bào sinh dục 2n đầu tiên. Để tạo ra các tế bào con 2n đã có bao nhiêu dây thoi vô sắc được hình thành trong các lần nguyên phân đó?

Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài thực hiện nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu hình thành 504 nhiễm sắc thể (NST) đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y.

a. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?

b. Xác định bộ NST 2n của loài?

c. Trong quá trình nguyên phân đó có bao nhiêu thoi tơ vô sắc được hình thành?

d. Tính số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình tạo giao tử từ 1 tế bào sinh dục sơ khai

Bài 3.Ở vùng sinh trưởng của một tinh hoàn có 2560 tế bào sinh tinh mang cặp NST giới tính XY đều qua giảm phân tạo các tinh trùng. Ở vùng sinh trưởng của một buồng trứng, các tế bào sinh trứng mang cặp NST giới tính đều qua giảm phân tạo trứng.

Trong quá trình thụ tinh giữa các trứng và tinh trùng nói trên người ta nhận thấy, trong số tinh trùng X hình thành thì chỉ có 50% là kết hợp được với trứng, còn trong số tinh trùng Y hình thành thì chỉ có 40% là kết hợp được với trứng. Trong khi tỉ lệ thụ tinh của trứng là 100%

a. Tìm số hợp tử XX và số hợp tử XY thu được?

b. Tính số tế bào trứng ở vùng sinh trưởng của buồng trứng.

Bài 4.Tại vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục cái có 5 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 đợt. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng. Các tế bào này được chuyển sang vùng chín và đã lấy của môi trường nguyên liệu tương đương 6240 NST đơn để giảm phân tạo trứng.

1. Xác định bộ NST 2n của loài

2. Tính số NST môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình tạo trứng từ 5 tế bào sinh dục sơ khai nói trên ?

3. Đã có bao nhiêu NST bị tiêu biến trong các thể định hướng?

0 câu trả lời

Bài 26:Một tế bào sinh dục sơ khai của một loài sinh vật. Xét hai cặp NST đồng dạng kí hiệu là BbDd. Hãy xác định kí hiệu 2 cặp NST trên ở các thời điểm:

- Kì đầu I - Kì sau I - Kì sau II - Kì cuối II

Bài 27: Một TB sinh dục đực nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tất cả các TB con đều tham gia giảm phân tạo tinh trùng. Có bao nhiêu tinh trùng được tạo thành?

Bài 28: Có 7 TB sinh dục cái cùng tham gia giảm phân tạo giao tử. Kết thúc quá trình phân bào có bao nhiêu thể cực được hình thành? Có bnhiêu NST bị tiêu biến trong các thể cực? (biết 2n = 14)

Qsát 1 TB sinh dục sơ khai đực ở kỳ trước NP thấy có 12NST kép. TB này NP 5 lần rồi tất cả các Tb con đều GP tạo tinh trùng. Các tinh trùng đều tg thụ tinh với hiệu suất 6,25%.

a. Bộ NST 2n của loài là bnhiêu?

b. Số NST mt cung cấp để hình thành tế bào con?

c. Số tinh trùng và số htử tạo thành?

d. Số NST hao phí trong các tinh trùng ko được thụ tinh?

Bài 29: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân.

Hãy xác định:

a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó

b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?

Mn giúp mình nhé , mình không biết gì về sinh học đâu T.T

2 câu trả lời

1. Quá trình nguyên phân tử của một loài lưỡng bội ( 2n = 10 ) đã tạo ra 16 tế bào mới. Số lưỡng NST đơn ở kì sau của đợt nguyên phân tiếp theo là

2. Môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương với 1610 nhiễm sắc thể đơn để một số tế bào ở người (2n = 46) nguyên phân với số lần như nhau. Số lần nguyên phân của mooic tế bào là

3. Ở lúa nước, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n = 24). Số cromatit ở kì sau của nguyên nhân là

4. Ở một loài, một trong các hợp tử lưỡng bội nguyên phân liên tiếp 5 lần. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ ba, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 192 cromatit. Số nhiễm sắc thể có trong hợp tử này là

5. Từ một hợp tử của người (2n = 46) nguyên phân 5 đợt liên tiếp thì số tâm động có ở kì sau của đợt nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu ?

6. Quan sát một nhóm tế bào sinh tính của một cơ thể ruồi giảm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, giảm phân bình thường; người ta đếm được trong tất cả các tế bào này có tổng số 128 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực của tế bào. Số giao tử được tạo ra sau khi quá trình giảm phân kết thúc là

7. Có 3 tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần sau đó tất cả tế bào tạo ra đều chuyển sang vùng chín của một loài giảm phân. Số tế bào con được tạo ra sau giảm phân là

8. Một tế bào sinh dục cái của thỏ 2n = 44 bước vào giảm phân

a. Tính số NST và trạng thái qua các kì của giảm phân

b. Tính số Nst trong trứng và các thế cực

9. Ba tế bào sinh dục đực của trâu 2n = 50 bước vào giảm phân

a. Tính số tinh trùng được tạo thành

b. Tính số NST trong các tinh trùng

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.