Unit 8 : THE STORY OF MY VILLAGE

Unit 8 : THE STORY OF MY VILLAGE

 

I. Reported speech: Statements.

  Ex1: Tom says “I am a student”.

=> Tom says (that) he is a student.

  Ex2: Ha says to me “I am a student now”.

=> Ha tells me (that) she is a student now.

  Ex3: Minh said “I am a teacher now”.

=> Minh said (that) he was a teacher then.

  Ex4: Peter said to me “I will visit my father tomorrow”.

=>Peter told me (that) he would visit his father the next day.

 * Notes:

a. Reporting verb in Simple present, present continuous, present perfect and simple future. (Tenses of the verbs: not changed).

b. Reporting verb in Simple past: (Tenses of the verbs: Changed).

      Direct speech                                    Indirect speech

- Present (simple/ continuous)  => Past (simple/ continuous)

- Past (simple/ continuous)       => Past perfect (simple/ continuous)

- Past (simple/ continuous)       => Past perfect (simple/ continuous)

- Present perfect                        => Past perfect

- will/ shall/ can / may…+V1  => would / should / could / might + V1

- Past perfect: not changed.

c. say(s) to +  O    =>  tell(s) + O

    said to    + O     =>  told   + O

d. Rules of changing Personal pronouns, possessive adjectives and pronounce.

- 1st persons: changed as the S of the reporting verb.

- 2nd person: changed as the O of the reporting verb.

- 3rd person: not changed.

e.  Ways of Changing.

- here                                  => there

- this                                   => that 

- these                                 => those

- now                                  => then

- tonight                              => that night

- today                                 => that day

- tomorrow                          => the next day/ the following day

- yesterday                          => the day before/ the previous day

- ago                                    => before

- last + N                             => the previous + N

- next  + N                           => the following  + n

- the day before yesterday   => two days before

- the day after tomorrow     => in two days’ time

II. Conditional sentence type 1.

Ex1: If I have a lot of money, I will buy a new bicycle.

           S   V1                           S          Vo

Ex2: If you study harder, you can succeed in this exam.

             S      V1                  S              Vo     

* Form

                                                     will

                                                     shall

        If  +  S  + V1/ S/ ES +…, S  ­+  can     +   Vo  +….

                                                     may

                                                    

* Usage: Diễn tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai.

Vocabulary

1. crop (n) [krɔp]  vụ mùa                              

2. produce (v) [prə'dju:s] làm , sản xuất

3. help (v) [help]  giúp đỡ                               

4. hard (adv) [hɑ:d] vất vả, gian khổ

5. harvest (v) ['hɑ:vist] thu họach                  

6. rice field (n) ['rais'fi:ld] cánh đồng lúa

7. make ends meet (v) kiếm đủ tiền để sống

8. to be in need of (a) thiếu cái gì                    

9. simple (a) ['simpl] đơn giản, dễ hiểu

10. straw (n) [strɔ:] rơm                                 

11. mud (n) [mʌd] bùn

12. brick (n) [brik] gạch                                  

13. shortage (n) ['∫ɔ:tidʒ] túng thiếu

14.  manage ['mænidʒ] (v) to do sth : giải quyết , xoay sở.    

15. villager (n) ['vilidʒə] dân làng

16. send (v) somebody to school / college ['kɔlidʒ] : gửi ai đi học phổ thông / đại học.

17. techical high school (n) trường trung học kĩ thuật   

18. farming method (n) [fɑ:miη, 'meθəd] : phương pháp canh tác

19. bumper crop (n) mùa màng bội thu

20. cash crop (n) ['kæ∫krɒp] vụ mùa trồng để bán        

21. export (v) ['ekspɔ:t] xuất khẩu

22. thanks to (conj.) nhờ vào                         

23. knowledge (n) ['nɔlidʒ] kiến thức

24. bring home : [briη, houm] mang về          

25. lifestyle (n) [laifstail] lối sống

26. better (v) ['betə] cải thiện, làm cho tốt hơn.

27. comfortably (adv) ['kʌmfətəbli] : dễ chịu, thỏai mái         

28. grandchild (n)['grændt∫aid] cháu (của ông bà)   

29. make ends meet [mi:t] (exp.) kiếm đủ sống

30. in need [ni:d] of many things : thiếu thốn nhiều thứ

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...