Unit 7 : THE MASS MEDIA

Học ngoại ngữ trực tuyến

Unit 7 : THE MASS MEDIA

 

I. The present perfect

Ex1: I have lived in Chau Thanh since 1995.

        S          VED   

Ex2: I have taught English for four years. 

       S           V3

* Form:        S    + has/ have     +     V3/ ED    + …..

                      S    + has/ have     +   not   +   V3/ ED    + …..

                      Has/ Have     +   S    +   V3/ ED    + …..?

* Notes:   - since   +   mốc thời gian

           - for       +   khoảng thời gian

2. Because of:

 *   because + pronoun   +  be  +  adjective

 => because of   + prossessive   +   noun

Ex: His boss is very hard to talk with because he is  severe.

                                                                         Pro be   adj

=>His boss is very hard to talk with because of   his    severity.

                                                                               Pos     Noun

because    +  the   +  noun     + be      +     adjective

=> because of    +    the    +   adjective    +  noun

Ex: He can’t go to the lecture because the rain   is     heavy.

                                                                               be      adj

=> He can’t go to the lecture because of the heavy rain.

                                                            Art    adj   noun

   3. In spite of: Cụm giới từ in spite of được dùng để chỉ sự nhượng bộ và được theo sau bởi cụm danh từ hay cụm danh động từ.

* In spite of   +    noun phrase

Ex: Although the test was difficult, Jack tried to finish it.

=> In spite of the difficult test, Jack tried to finish it.

*  In spite of    +    gerund phrase

Ex: Although he is poor, he always leads an honest life.

=> In spite of being poor, he always leads an honest life.

* Notes: Ngoài “in spite of”, chúng ta có thể dùng        

         Despite                             noun phrase

         Regardless of        +             gerund phrase

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...