Unit 6 : AN EXCURSION

Unit 6 : AN EXCURSION

 

I. The present progressive ( with a future meaning )

Ex1: They are building a new school next year.

          S      be   V-ing

Ex2: The first term is coming to an end soon.

                 S           be   V-ing

   * Form   

                     S  +   is/ am/ are  +    V-ing   + ….

                    S  +   is/ am/ are  +  not +   V-ing   + ….

                    Is/ Am/ Are  +   S +    V-ing   + …. ?

   * Usage: Thì hiện tại tiếp diễn – với nghĩa tương lai được dùng diễn tả sự sắp xếp hay kế boạch trong tương lai, thường có trạng từ chỉ thời gian đi kèm.

II. Be going to: được dùng để diễn tả:

- Sự kiện đã được quyết định trước khi nói.

Ex: They are going to repaint the school.

                                      V(infinitive)

- Sự tiên đoán sự kiện chắc chắn xẩy ra ở tương lai vì có dấu hiệu hay chứng cứ ở hiện tại.

Ex: Ha is a good student. He is going to pass the final exam.

                                                                  V(infinitive)

- Sự kiện xảy ra ở tương lai gần.

Ex: People are going to choose a new president.

                                        V(infinitive)

    Form:    S   +   BE GOING TO  + V(infinitive) + ……

 

Vocabulary

1. in the shape [∫eip] of : có hình dáng                                   

2. lotus (n) ['loutəs] hoa sen

3. picturesque (a) [,pikt∫ə'resk] đẹp như tranh vẽ         

4. site (n) [sait] cảnh quan

5. wonder (n) ['wʌndə] kỳ quan                                             

6. resort (n) [ri:'zɔ:t] khu nghỉ mát

7. altitude (n) ['æltitju:d] độ cao                                    

8. excursion (n) [iks'kə:∫n] chuyến tham quan

9. pine (n) [pain] cây thông                                 

10. forest (n) ['fɔrist] rừng

11. waterfall (n) ['wɔ:təfɔ:l] thác nước                                    

12. valley ['væli] of love : thung lũng tình yêu

13. bank (n) [bæηk] bờ sông                                         

14. (a piece [pi:s] of)  news (n) [nju:z] tin tức                         

15. term (n) [tə:m] học kì

16. come to an end : kết thúc                                        

17. have a day off [ɔ:f] : có một ngày nghỉ

18. occasion (n) [ə'keiʒn] dịp                                        

19. cave (n) [keiv] động

20. recently (adv) ['ri:sntli] mới đây                              

21. rock (n) [rɔk] đá

22. formation (n) [fɔ:'mei∫n] hình thành, kiến tạo                   

23. suppose (v) [sə'pouz] tin rằng                       

24. instead  (adv) [in'sted] thay vào đó

25. campfire (n) [kæmp,'faiə] lửa trại                                     

26. event (n) [i'vent] sự kiện

27. a two-day trip [trip] : một chuyến tham quan hai ngày   

28. school-day (n) ['sku:l'dei] thời học sinh                             1

29. share (v) chung, chia sẻ

30. enjoy (v) [in'dʒɔi] thích                                           

31. sunshine (n) ['sʌn∫ain] ánh nắng ( mặt trời)

32. get someone’s permission [pə'mi∫n]: xin phép ai đó                 

33. stay the night away from home : ở xa nhà  một đêm

34. persuade (v) [pə'sweid] thuyết phục                                 

35. that’s all for now: đó là tất cả cho tới giờ

36. geography (n) [dʒi'ɔgrəfi] môn địa lí                                 

37. destination (n) [,desti'nei∫n] điểm đến            

38. prefer (v) [pri'fə:(r)] sth to sth else : thích một điều  gì hơn một điều gì khác.                                                   

39. anxious (a) ['æηk∫əs]  nôn nóng                              

40. boat [bout] trip : chuyến đi bằng tàu thủy     

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...