Unit 6 : AN EXCURSION

Unit 6 : AN EXCURSION

 

I. The present progressive ( with a future meaning )

Ex1: They are building a new school next year.

          S      be   V-ing

Ex2: The first term is coming to an end soon.

                 S           be   V-ing

   * Form   

                     S  +   is/ am/ are  +    V-ing   + ….

                    S  +   is/ am/ are  +  not +   V-ing   + ….

                    Is/ Am/ Are  +   S +    V-ing   + …. ?

   * Usage: Thì hiện tại tiếp diễn – với nghĩa tương lai được dùng diễn tả sự sắp xếp hay kế boạch trong tương lai, thường có trạng từ chỉ thời gian đi kèm.

II. Be going to: được dùng để diễn tả:

- Sự kiện đã được quyết định trước khi nói.

Ex: They are going to repaint the school.

                                      V(infinitive)

- Sự tiên đoán sự kiện chắc chắn xẩy ra ở tương lai vì có dấu hiệu hay chứng cứ ở hiện tại.

Ex: Ha is a good student. He is going to pass the final exam.

                                                                  V(infinitive)

- Sự kiện xảy ra ở tương lai gần.

Ex: People are going to choose a new president.

                                        V(infinitive)

    Form:    S   +   BE GOING TO  + V(infinitive) + ……

 

Vocabulary

1. in the shape [∫eip] of : có hình dáng                                   

2. lotus (n) ['loutəs] hoa sen

3. picturesque (a) [,pikt∫ə'resk] đẹp như tranh vẽ         

4. site (n) [sait] cảnh quan

5. wonder (n) ['wʌndə] kỳ quan                                             

6. resort (n) [ri:'zɔ:t] khu nghỉ mát

7. altitude (n) ['æltitju:d] độ cao                                    

8. excursion (n) [iks'kə:∫n] chuyến tham quan

9. pine (n) [pain] cây thông                                 

10. forest (n) ['fɔrist] rừng

11. waterfall (n) ['wɔ:təfɔ:l] thác nước                                    

12. valley ['væli] of love : thung lũng tình yêu

13. bank (n) [bæηk] bờ sông                                         

14. (a piece [pi:s] of)  news (n) [nju:z] tin tức                         

15. term (n) [tə:m] học kì

16. come to an end : kết thúc                                        

17. have a day off [ɔ:f] : có một ngày nghỉ

18. occasion (n) [ə'keiʒn] dịp                                        

19. cave (n) [keiv] động

20. recently (adv) ['ri:sntli] mới đây                              

21. rock (n) [rɔk] đá

22. formation (n) [fɔ:'mei∫n] hình thành, kiến tạo                   

23. suppose (v) [sə'pouz] tin rằng                       

24. instead  (adv) [in'sted] thay vào đó

25. campfire (n) [kæmp,'faiə] lửa trại                                     

26. event (n) [i'vent] sự kiện

27. a two-day trip [trip] : một chuyến tham quan hai ngày   

28. school-day (n) ['sku:l'dei] thời học sinh                             1

29. share (v) chung, chia sẻ

30. enjoy (v) [in'dʒɔi] thích                                           

31. sunshine (n) ['sʌn∫ain] ánh nắng ( mặt trời)

32. get someone’s permission [pə'mi∫n]: xin phép ai đó                 

33. stay the night away from home : ở xa nhà  một đêm

34. persuade (v) [pə'sweid] thuyết phục                                 

35. that’s all for now: đó là tất cả cho tới giờ

36. geography (n) [dʒi'ɔgrəfi] môn địa lí                                 

37. destination (n) [,desti'nei∫n] điểm đến            

38. prefer (v) [pri'fə:(r)] sth to sth else : thích một điều  gì hơn một điều gì khác.                                                   

39. anxious (a) ['æηk∫əs]  nôn nóng                              

40. boat [bout] trip : chuyến đi bằng tàu thủy     

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...