Unit 4 : SPECIAL EDUCATION | Học trực tuyến

Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

 

I. The + adjective

Ex1: They’re going to build a school for the   blind.

                                                                 Art     adj

Ex2: Robin stole from the rich and gave to the poor.

                                    Art  adj                     Art  adj

      * Usage: “The + adjective” đđược dùng như một danh từ (a noun) để chỉ một nhóm / giới và có ý nghĩa số nhiều.

II. Used to + bare infinitive

Ex1: He used to play chess but he doesn’t now.

                      V(bare infinitive)

Ex2: When Ha was young, he used to play football.

                                                              V(bare infinitive)

* Form:   S + used to + V(bare infinitive) + …………….

                S + didn’t  +  use to + V(bare infinitive) + …………….

                Did  +  S + use to + V(bare infinitive) + …………….?

 *Usage: “Used to + bare infinitive” được dùng để diễn tả một thói quen hay một tình huống xảy ra trong quá khứ mà nay không còn.

 

c. Which as a connector: Which dùng để nối hai câu lại với nhau, và mang nghĩa đại diện cho ý chính của câu trước để làm chủ ngữ cho vế thứ 2.

Ex: My father can’t come to our party. This is a great pity.

=> My father can’t come to our party, which is a great pity.

 (Which ở đây thay thế cho ý nghĩa "couldn't come to the party)

Vocabulary

1. blind (n) [blaind]

2. deaf (n) [def] điếc                                            

3. mute (n) [mju:t] câm

4. alphabet (n) ['ælfəbit] bảng chữ cái

5. work out (v) [wə:k, aut] tìm ra

6. doubt (n) [daut] sự nghi ngờ                  

7. go shopping  ['∫ɔpiη] (exp.) mua sắm

8. disabled (a) [dis'eibld] tàn tật

9. dumb (a) [dʌm] câm                       

10. mentally (adv) ['mentəli] về mặt tinh thần

11. retarded (a) [ri'tɑ:did] chậm phát triển          

12. prevent sb from doing sth (exp.) ngăn cản ai làm gì                                                     13. proper (a) ['prɔpə] thích đáng       

14. schooling (n) ['sku:liη] sự giáo dục ở nhà trường

15. opposition (n) [,ɔpə'zi∫n] sự phản đối           

16. attend (v) [ə'tend] tham gia

17. gradually (adv)  ['grædʒuəli] từ từ                 

18. make great efforts to do sth (exp.) nỗ lực rất nhiều để  làm gì       [greit , 'efət]

19. kid (n) [kid] đứa trẻ            

20. take a class  [klɑ:s] : dạy một lớp học

21. time – comsuming (a)  ['taim kən'sju:miη] ( tốn thời gian)                                                   22. raise (v) [reiz] nâng, giơ

23. arm (n) [ɑ:m] cánh tay                               

24. open up ( v) ['oupən, ʌp] mở ra

25. finger (n) ['fiηgə] ngón tay                          

26. continue (v) [kən'tinju:]  tiếp tục

27. demonstration (n) [,deməns'trei∫n] sự biểu hiện      

28. add (v) [æd] cộng

29. subtract (v) [səb'trækt] trừ

30. be proud  [praud] of sth (exp.) tự hào về điều gì đó

31. be different ['difrənt] from sth (exp)không giống cái gì       

32. Braille (n) [breil] hệ thống chữ nổi cho người mù

33. infer sth to sth (exp.) [in'fə:] suy ra                       

34. protest (v) ['proutest] phản đối

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...