Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

 

I. The + adjective

Ex1: They’re going to build a school for the   blind.

                                                                 Art     adj

Ex2: Robin stole from the rich and gave to the poor.

                                    Art  adj                     Art  adj

      * Usage: “The + adjective” đđược dùng như một danh từ (a noun) để chỉ một nhóm / giới và có ý nghĩa số nhiều.

II. Used to + bare infinitive

Ex1: He used to play chess but he doesn’t now.

                      V(bare infinitive)

Ex2: When Ha was young, he used to play football.

                                                              V(bare infinitive)

* Form:   S + used to + V(bare infinitive) + …………….

                S + didn’t  +  use to + V(bare infinitive) + …………….

                Did  +  S + use to + V(bare infinitive) + …………….?

 *Usage: “Used to + bare infinitive” được dùng để diễn tả một thói quen hay một tình huống xảy ra trong quá khứ mà nay không còn.

 

c. Which as a connector: Which dùng để nối hai câu lại với nhau, và mang nghĩa đại diện cho ý chính của câu trước để làm chủ ngữ cho vế thứ 2.

Ex: My father can’t come to our party. This is a great pity.

=> My father can’t come to our party, which is a great pity.

 (Which ở đây thay thế cho ý nghĩa "couldn't come to the party)

Vocabulary

1. blind (n) [blaind]

2. deaf (n) [def] điếc                                            

3. mute (n) [mju:t] câm

4. alphabet (n) ['ælfəbit] bảng chữ cái

5. work out (v) [wə:k, aut] tìm ra

6. doubt (n) [daut] sự nghi ngờ                  

7. go shopping  ['∫ɔpiη] (exp.) mua sắm

8. disabled (a) [dis'eibld] tàn tật

9. dumb (a) [dʌm] câm                       

10. mentally (adv) ['mentəli] về mặt tinh thần

11. retarded (a) [ri'tɑ:did] chậm phát triển          

12. prevent sb from doing sth (exp.) ngăn cản ai làm gì                                                     13. proper (a) ['prɔpə] thích đáng       

14. schooling (n) ['sku:liη] sự giáo dục ở nhà trường

15. opposition (n) [,ɔpə'zi∫n] sự phản đối           

16. attend (v) [ə'tend] tham gia

17. gradually (adv)  ['grædʒuəli] từ từ                 

18. make great efforts to do sth (exp.) nỗ lực rất nhiều để  làm gì       [greit , 'efət]

19. kid (n) [kid] đứa trẻ            

20. take a class  [klɑ:s] : dạy một lớp học

21. time – comsuming (a)  ['taim kən'sju:miη] ( tốn thời gian)                                                   22. raise (v) [reiz] nâng, giơ

23. arm (n) [ɑ:m] cánh tay                               

24. open up ( v) ['oupən, ʌp] mở ra

25. finger (n) ['fiηgə] ngón tay                          

26. continue (v) [kən'tinju:]  tiếp tục

27. demonstration (n) [,deməns'trei∫n] sự biểu hiện      

28. add (v) [æd] cộng

29. subtract (v) [səb'trækt] trừ

30. be proud  [praud] of sth (exp.) tự hào về điều gì đó

31. be different ['difrənt] from sth (exp)không giống cái gì       

32. Braille (n) [breil] hệ thống chữ nổi cho người mù

33. infer sth to sth (exp.) [in'fə:] suy ra                       

34. protest (v) ['proutest] phản đối

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...