Unit 16 : HISTORICAL PLACES

Unit 16: HISTORICAL PLACES

 

I. Unequal comparisons (so sánh hơn kém nhau)

·         S1 + V + short adj /adv + ER + than + S2

·         S1 + V + more + long adj /adv + than + S2

·         S1 + V + less + adj /adv + than + S2

*Lưu ý:
- Short adj (tính từ ngắn) là tính từ có một âm tiết hoặc hai âm tiết nhưng tận cùng là : y , er , ow
Ex: cold , big , cheap , happy , clever , narrow...
- Long adj (tính từ dài) là tính từ có hai âm tiết trở lên
Ex: intelligent , important...
- Dùng [more + adj] đối với những tính từ kết thúc bằng các tiếp vĩ ngữ : -ed ; -ful ; -ing ; -ish ;-ous
Ex: useful , continuous , hated....
- Gấp đôi phụ âm cuối của tính từ một âm tiết mà kết thúc bằng một phụ âm (trừ w , x , z ) và đứng trước là một nguyên âm.
Ex: big => bigger ; hot => hotter....
- Đối với tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng [1 phụ âm + y] ta đổi y thành i rồi thêm er
Ex: happy => happier ; dry => drier, ..........
- So sánh hơn kém có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm MUCH / FAR trước hình thức so sánh.
Ex:            A watermelon is much sweeter than a lemon.

·         His watch is far more expensive than mine.

II. DOUBLE COMPARATIVES (so sánh kép)
1. So sánh đồng tiến (càng...càng)
[ The + comparative + S + V , the + comparative + S + V ]
Ex: The sooner you leave , the earlier you will arrive.
[ The more + S + V , the + comparative + S + V ]
Ex: The more you study , the smarter you will become.
2. So sánh lũy tiến (càng ngày càng)
a) Short adj /adv : [ S + V + adj /adv + er + and + adj /adv + er]
Ex: Betty is younger and younger.
b) Long adj /adv : [ S + V + more and more + adj/adv ]
Ex: She becomes more and more beautiful.
II. Superlatives (so sánh bậc nhất)

·         S + V + the + short adj /adv + EST

·         S + V + the + most + long adj / adv

·         S + V + the + least + adj /adv

*Lưu ý: các quy tắc khác cũng giống dạng so sánh hơn kém.
Ex: hot => the hottest ; happy => the happiest....
Ex:        .  John is the tallest boy in my family.

·         Mary is the shortest of the three sisters.

·         These shoes are the least expensive of all.

* Các trường hợp ngoại lệ :

·         good / well => better => the best

·         bad / badly => worse => the worst

·         many / much => more => the most

·         little => less => the least

·         far => farther => the farthest (về khoảng cách)

·         far => further => the furthest (về thời gian)

·         near => nearer => the nearest (về khoảng cách)

·         near => nearer => the next (về thứ tự)

·         late => later => the latest (về thời gian)

·         late => later => the last (về thứ tự)

·         old => older => the oldest (về tuổi tác)

·         old => elder => the eldest (về cấp bậc)

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...