Unit 16 : HISTORICAL PLACES

Unit 16: HISTORICAL PLACES

 

I. Unequal comparisons (so sánh hơn kém nhau)

·         S1 + V + short adj /adv + ER + than + S2

·         S1 + V + more + long adj /adv + than + S2

·         S1 + V + less + adj /adv + than + S2

*Lưu ý:
- Short adj (tính từ ngắn) là tính từ có một âm tiết hoặc hai âm tiết nhưng tận cùng là : y , er , ow
Ex: cold , big , cheap , happy , clever , narrow...
- Long adj (tính từ dài) là tính từ có hai âm tiết trở lên
Ex: intelligent , important...
- Dùng [more + adj] đối với những tính từ kết thúc bằng các tiếp vĩ ngữ : -ed ; -ful ; -ing ; -ish ;-ous
Ex: useful , continuous , hated....
- Gấp đôi phụ âm cuối của tính từ một âm tiết mà kết thúc bằng một phụ âm (trừ w , x , z ) và đứng trước là một nguyên âm.
Ex: big => bigger ; hot => hotter....
- Đối với tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng [1 phụ âm + y] ta đổi y thành i rồi thêm er
Ex: happy => happier ; dry => drier, ..........
- So sánh hơn kém có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm MUCH / FAR trước hình thức so sánh.
Ex:            A watermelon is much sweeter than a lemon.

·         His watch is far more expensive than mine.

II. DOUBLE COMPARATIVES (so sánh kép)
1. So sánh đồng tiến (càng...càng)
[ The + comparative + S + V , the + comparative + S + V ]
Ex: The sooner you leave , the earlier you will arrive.
[ The more + S + V , the + comparative + S + V ]
Ex: The more you study , the smarter you will become.
2. So sánh lũy tiến (càng ngày càng)
a) Short adj /adv : [ S + V + adj /adv + er + and + adj /adv + er]
Ex: Betty is younger and younger.
b) Long adj /adv : [ S + V + more and more + adj/adv ]
Ex: She becomes more and more beautiful.
II. Superlatives (so sánh bậc nhất)

·         S + V + the + short adj /adv + EST

·         S + V + the + most + long adj / adv

·         S + V + the + least + adj /adv

*Lưu ý: các quy tắc khác cũng giống dạng so sánh hơn kém.
Ex: hot => the hottest ; happy => the happiest....
Ex:        .  John is the tallest boy in my family.

·         Mary is the shortest of the three sisters.

·         These shoes are the least expensive of all.

* Các trường hợp ngoại lệ :

·         good / well => better => the best

·         bad / badly => worse => the worst

·         many / much => more => the most

·         little => less => the least

·         far => farther => the farthest (về khoảng cách)

·         far => further => the furthest (về thời gian)

·         near => nearer => the nearest (về khoảng cách)

·         near => nearer => the next (về thứ tự)

·         late => later => the latest (về thời gian)

·         late => later => the last (về thứ tự)

·         old => older => the oldest (về tuổi tác)

·         old => elder => the eldest (về cấp bậc)

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...