Từ thông

1. Định nghĩa

  Từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều: \(\phi =BS\cos \alpha \)

  Với \(\alpha\) là góc giữa pháp tuyến \(\vec{n}\) và \(\vec{B}\)

2. Đơn vị từ thông

  Trong hệ SI đơn vị từ thông là vêbe (\(Wb\)).   \(1Wb = 1T.1m^2\).

3. Dạng bài tập

Tính từ thông qua diện tích S.

Sử dụng công thức \(\phi =BS\cos \alpha\)

Với \(\alpha\) là góc giữa pháp tuyến \(\vec{n}\) và \(\vec{B}\)

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...