Từ thông

1. Định nghĩa

  Từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều: \(\phi =BS\cos \alpha \)

  Với \(\alpha\) là góc giữa pháp tuyến \(\vec{n}\) và \(\vec{B}\)

2. Đơn vị từ thông

  Trong hệ SI đơn vị từ thông là vêbe (\(Wb\)).   \(1Wb = 1T.1m^2\).

3. Dạng bài tập

Tính từ thông qua diện tích S.

Sử dụng công thức \(\phi =BS\cos \alpha\)

Với \(\alpha\) là góc giữa pháp tuyến \(\vec{n}\) và \(\vec{B}\)

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...