Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT

Định lí

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN