Trường hợp đồng dạng thứ hai

Nội dung lý thuyết

Lịch sử đóng góp

TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

Định lí

Nếu hai cạnh tam giác nảy tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và góc tạo bởi các cặp đó bằng nhau, thì hai tam giác đồng dạng. 

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN